https://cms.chadchart.com/uploads/20220426_BBKK_COVER_WEB_02_1440_600_84b3fd6740.jpeg

สิ่งที่ผมอยากเห็น คือ กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ "สำหรับทุกคน”

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ทำไม? ผู้ว่า กทม.

ผมเป็นคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่เกิด ใช้ชีวิตและพบเจอปัญหาเช่นเดียวกัน ผมมั่นใจว่าจะสามารถสร้างความร่วมมือร่วมใจ ร่วมกันทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับ ทุกคน
อ่านเพิ่มเติม

200

นโยบาย

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน" คือโจทย์หลักที่ใช้ในการออกแบบนโยบาย ทีมเพื่อนชัชชาติจึงศึกษาดัชนีชี้วัดเมืองน่าอยู่ (The Global Liveability Index) ของ Economist Intelligence Unit (EIU) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจัดกลุ่มนโยบายและ ดัดแปลงให้ครอบคลุมบริบทของเมืองกรุงเทพฯ จึงนำมาสู่ "กรุงเทพฯ 9 ดี" หรือ นโยบาย 9 มิติ ดังนี้
เพื่อนชัชชาติ

102,714

คน

50

เขต
ชวนอ่านหนังสือพิมพ์ชัชชาติ