ตอบข้อสงสัย chevron_right

หลักของการทำงานคืออะไร

“รับใช้ เข้าใจ ทันสมัย โปร่งใส ฉับไว”

1. รับใช้
หน้าที่ของ กทม.คือการรับใช้ ให้บริการประชาชน ไม่ใช่เป็นเจ้านายประชาชน ดังนั้น หลักการทำงานคือต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ฟังความเห็นประชาชน มีระบบ feedback กระจายอำนาจให้กับประชน ทำชุมชนให้เข้มแข็ง และ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา กำหนดนโยบาย

2. เข้าใจ
ลงพื้นที่ ไม่อยู่แต่ในห้องแอร์ เข้าใจปัญหา และ ทางแก้ต่าง ๆ อย่างละเอียด ถี่ถ้วน จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและหาทางแก้ได้อย่างถูกต้อง

3. ทันสมัย
ใช้เทคโนโลยีที่และองค์ความรู้ที่ทันสมัย เหมาะสม ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดภาระที่ไม่จำเป็นของเจ้าหน้าที่เพื่อทำให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่

4. โปร่งใส
ดำเนินการต่าง ๆ อย่างสุจริต โปร่งใส ไม่มีใต้โต๊ะ เงินทอน ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ เอาประโยชน์ของคนกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้ง

5. ฉับไว
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างฉับไว ลดความเยิ่นเย้อ ปรับแก้กฎระเบียบ ข้อบัญญัติที่ไม่จำเป็น กำหนดตัวชี้วัดใน การให้บริการประชาชนให้ชัดเจน ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ