นโยบาย chevron_right

พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นเนื่องจากการเดินทางทางเรือสามารถคำนวณเวลาได้

 

รายละเอียด

ตามแผนโครงข่ายการเดินทางทางน้ำ (W-Map) ที่จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รายงานถึงคลองที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเส้นทางเดินเรือกว่า 30 คลอง ระยะทางกว่า 400 กม. แต่ทุกวันนี้กรุงเทพฯ มีการเดินเรืออย่างเป็นกิจจะลักษณะเพียง 4 สายเท่านั้น ได้แก่ 

1. แม่น้ำเจ้าพระยา (เรือด่วนเจ้าพระยา เรือโดยสาร MINE เรือเอกชนท่าสาทร - บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ และเรือข้ามฝาก)   

2. คลองแสนแสบ 

3. คลองผดุงกรุงเกษม 

4. คลองภาษีเจริญ (ปัจจุบัน กทม.เคยเดินเรือตั้งแต่ปี 2560 ได้ยกเลิกการให้บริการไปในช่วงต้นปี 2565) 

ดังนั้น กทม.จะพิจารณาทบทวนเส้นทางเดิม เส้นทางเดินเรือตามแผน W-Map หรือเพิ่มเส้นทางใหม่ที่เหมาะสม โดย

  - ให้บริการเรือในเส้นทางคลองศักยภาพที่สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะหลักได้ เช่น รถไฟฟ้า, รถเมล์ เป็นต้น

  - ให้บริการด้วยเรือไฟฟ้าที่ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ไม่ก่อมลพิษอากาศและทางเสียง 

  - ติดตามตำแหน่งเรือแบบเรียลไทม์ 

  - พัฒนาท่าเรือให้ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) รวมถึงการพัฒนาทางเข้าทางออกให้ เข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย 

  - ลดค่าใช้จ่ายผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือ กทม. และต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ กทม.เป็นเจ้าของ โดยไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าเพิ่ม รวมถึงพัฒนาระบบตั๋วร่วมในรูปแบบ e-ticket ที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่เสียค่าโดยสารเพิ่มหรือไม่เสียค่าแรกเข้าซ้ำ

  - เพิ่มเติมรูปแบบการจ่ายเงินให้หลากหลายทั้งการ Scan, Wallet, EMV  เป็นต้น

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2565
พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Adding Water Transportation Options for Better Connection

 

What will Bangkok residents get?

  - People have more access to the public transportation system, which is improved by reliable water transportation schedules.

 

Details

According to a W-Map prepared by the Office of Transport and Traffic Policy and Planning, over 30 canals in the 400-meter distance have the potential to be developed for water transportation routes. However, there are only four proper water transportation routes in Bangkok nowadays. 

  1. The Chao Phraya River (the Chao Phraya Express Boat, MINE Smart Ferry, Sathorn-Ratburana (Big C) Express Boat, and Ferries).   

  2. The Saen Saep Canal. 

  3. The Phadung Krung Kasem Canal. 

  4. The Phasi Charoen Canal. (The service had been in operation since 2017 but was terminated from the start of 2022.) 

 

Accordingly, the BMA will consider reopening the same route or opening new routes under the below conditions.

  - Using electric boats that do not cause air and noise pollution. 

  - Using a real-time location tracking system.  

  - Designing Chao Phraya ports by adhering to the Universal Design principles and developing convenient and safe entryways and exits. 

  - Reducing the cost incurred by passengers who use BMA's boat services and public transportation owned by BMA in that they do not have to pay more than one entrance fee and developing the e-ticket system that allows passengers to change transportation modes without additional fares or repetitive entrance fee.