นโยบาย chevron_right

จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้รู้ถึงที่มาและต้นกำเนิดของฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อการจัดการอย่างตรงจุด

 

รายละเอียด

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาฝุ่นในกรุงเทพฯ เกิดจากหลายปัจจัย เช่น การเผาจากเกษตรกรรม มลพิษจากโรงงาน ไอเสียจากรถยนต์ ซึ่งเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ดีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสัดส่วนที่มาของฝุ่นในแต่ละช่วงเวลาของกรุงเทพฯ ยังมีอยู่ในปริมาณจำกัด (จากการศึกษาพบเพียงงานวิจัยจากปี 2551 เกี่ยวกับสัดส่วนและที่มีของฝุ่นในกรุงเทพฯ [1] ที่เป็นการศึกษาผ่านการเก็บตัวอย่างฝุ่น) ส่งผลให้ กทม. ขาดข้อมูลต้นตอของฝุ่นที่แท้จริงว่าประกอบขึ้นจากที่มาใดบ้างอย่างละเอียด ในระดับที่จะนำไปต่อยอดสู่การบังคับใช้กฎหมายได้

ดังนั้น กทม.จะเป็นเจ้าภาพในการทำบัญชีที่มาของฝุ่นภายในกรุงเทพฯ โดยจะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการสืบทราบต้นตอของฝุ่น ทั้งการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์องค์ประกอบ เช่น คุณสมบัติทางเคมี อิออน โลหะหนัก เพื่อเก็บสถิติและระบุถึงต้นตอของฝุ่น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทั้งในแง่การป้องกันการปล่อยมลพิษ และในแง่การเอาผิดจากผู้ปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 12 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Setting up a team of ‘Dust Detective’ probing the cause of PM2.5

 

What will Bangkok residents get?

  - Insights about the cause of the dust particles in the city, leading to effective solutions.

 

Details

It is commonly known that the issues of dust particles in the air are the result of several causes, including agricultural burning, factory pollution, and vehicle exhaustion, each of which occur both inside and outside of Bangkok. However, studies on the extent each of the cause contributes to the problem are still scarce. (There is only one study conducted in 2008 about the ratio of dust particles from different sources in Bangkok [1] as seen in collected samples.) The BMA, therefore, lacks adequate insights on the actual origins and proportion of dust in the city to implement any actual restrictions.

 

Hence, the BMA will be leading a study in collaboration with tertiary education institutes, to compile an index of the sources of dust particles in Bangkok by collecting dust samples and analyzing such components as chemical properties, ions, and heavy metals. The index will provide statistics and insights regarding the sources of dust particles in order to tackle the problem effectively, both in terms of preventing and penalizing the sources of air pollutants that exceed legal limit.

 

*Last updated on March 12, 2022

ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า
มลพิษ
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด
Development of dust-free area (BKK Clean Air Area) with trees for open spaces and with air purifiers for enclosed ones
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง
Planting a million trees, creating a green wall to filter dust across the city
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone
Reduce personal vehicle use during rush hours with the Low Emission Zone.
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี เดินทางดี
ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน
Actively investigating air quality in factories
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี