นโยบาย chevron_right

ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - โรงงานที่ไม่มีการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน

 

รายละเอียด

มลพิษจากโรงงานเป็นหนึ่งในสาเหตุของมลพิษที่สำคัญในกรุงเทพฯ โดยโรงงานที่อยู่ในกรุงเทพฯ มีประมาณ 6,200 แห่ง เป็นจังหวัดที่มีโรงงานมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564 [1]

นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังมีกิจการที่มีการผลิตส่วนหนึ่งที่อยู่นอกระบบการตรวจสอบของกรมโรงงาน เช่น กิจการที่มีการใช้เครื่องจักรแต่ไม่เข้าข่ายนิยามโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ 2) ปี 2562 ซึ่งกำหนดให้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป [2] อย่างไรก็ดี กทม. ยังมีความรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้กับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิต [3]

ดังนั้นเพื่อรักษาคุณภาพอากาศที่ดีให้กับประชาชน กทม.เป็นเจ้าภาพในการเข้าไปตรวจสอบการปล่อยมลพิษเชิงรุกของโรงงานดังนี้

  1. เข้าไปตรวจสอบการปล่อยมลพิษของโรงงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดหรือไม่ (ส่วนหนึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมของกรมควบคุมมลพิษ [4]

  2. ออกคำแนะนำและคำสั่งให้แก้ไขการปล่อยมลพิษในกรณีที่โรงงานมีการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝุ่นหนาแน่น 

  3. ดำเนินการทางกฎหมาย หรือ ประสานงานเพื่อเพิกถอนใบอนุญาต สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีการแก้ไขการปล่อยมลพิษให้ได้ตามมาตรฐาน

  4. ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยมลพิษภายใน กทม.เพื่อติดตามข้อมูลการจัดการมลพิษในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

  5. แสดงผลข้อมูลมลพิษของโรงงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอากาศของผู้ประกอบการ

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 12 มีนาคม 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Actively investigating air quality in factories


What will Bangkok residents get?

  - Factory without emissions above the standard

 

Details

Factory exhaust is one of major causes of pollution in Bangkok. With about 6,200 factories across the city, Bangkok ranks third as the province with the highest number of factories, following Samut Prakan and Samut Sakhon, both of which share borders with Bangkok. (data as of late 2021 [1])

Also, there are manufacturing businesses outside the administration of Department of Industrial Work, like businesses that include the use of machines, but do not fit the definition of “factory” according to Factory Act, B.E.2562, which defines factories as manufacturing plants with the total machine power of at least 50 horsepower or equivalent, or with at least 50 workmen. [2]  However, the BMA is responsible for issuing licenses for businesses posing health risks along their manufacturing processes. [3]

 

Therefore, to ensure healthy air quality for the public, the BMA will actively investigate the emission of factories, implementing the following measures:

  1. Investigate exhaust emission in factories to see whether emission standards are met (partially based on with air pollutant control standards issued by Pollution Control Department [4]);

  2. Issue recommendations and orders for factories exceeding a permissible level of air pollutants released, especially during certain periods with heavy pollutions;

  3. Penalize business owners who fail to comply with emission standard or terminate their operating license;

  4. Collaborate with relevant public and private sectors to collect information and develop database on air pollution in Bangkok, leading to constant emission management.

  5. Publish pollution statistics of factories so that the public is made aware of developments regarding the effort of business owners in addressing the emission issues.

 

*Last updated on March 12, 2022

ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า
มลพิษ
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด
Development of dust-free area (BKK Clean Air Area) with trees for open spaces and with air purifiers for enclosed ones
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ
Increase opening times, facilities, and access to parks and public spaces
ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ
Legal actions against polluters
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ
Detecting black exhaust smoke at source
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี