นโยบาย chevron_right

ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - มีมลพิษทางอากาศลดลงจากการดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ

 

รายละเอียด

จากนโยบาย ‘นักสืบฝุ่น’ และ ‘การตรวจสอบมลพิษในโรงงาน’ จะทำให้ กทม.ตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐานได้

 

ดังนั้น กทม.จะดำเนินมาตรการจากเบาไปหาหนักเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆ ลดการปล่อยมลพิษให้มาอยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด เช่น การตักเตือนและกำหนดแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา (มาตรการเบา) การสั่งให้หยุดประกอบกิจการ การก่อสร้าง หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (มาตรการหนัก)

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Legal actions against polluters

 

What will Bangkok residents get?

  - Lessened air pollution by BMA’s legal actions against polluters

 

Details

With 'dust detectives' and 'inspection of factory pollution' policies, BMA will be able to detect offenders whose pollution emission exceeds the standard.

 

The BMA plans to take measures, from light to heavy ones, on entrepreneurs in order that they reduce pollution emissions to the standard level, such as warnings and joint guidelines for problem solution (light measures), termination of their operation and construction, and revocation of relevant permits (heavy measures).

ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง
Planting a million trees, creating a green wall to filter dust across the city
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ
Detecting black exhaust smoke at source
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน
Actively investigating air quality in factories
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด
Development of dust-free area (BKK Clean Air Area) with trees for open spaces and with air purifiers for enclosed ones
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ
Increase opening times, facilities, and access to parks and public spaces
ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี