นโยบาย chevron_right

ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - รับรู้ถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของโครงการต่าง ๆ ใน กทม.

  - กทม.ได้รับบทเรียนจากโครงการเก่า ๆ เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียด

ในอดีตที่ผ่านมา กทม.มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณสูง เช่น 

  1. โครงการ BRT (จ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม บริหารโครงการมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ในช่วง 7 ปีแรกของโครงการ [1] โดยในปี 2554 มีผู้ใช้บริการ 4.3 ล้านเที่ยวคนต่อวัน [2])

  2. โครงการอุโมงระบายน้ำยักษ์ (ในปี 2565 มีอุโมงยักษ์ความยาว 19.37 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำรวม 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตัวอย่างงบประมาณ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี วงเงินงบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท [3])

การวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสีย และความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการแล้วจะทำให้ กทม.สามารถถอดบทเรียนได้มากมายจากโครงการเหล่านี้

ดังนั้น กทม.จะนำโครงการขนาดใหญ่ในอดีตมาวิเคราะห์ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

  - มิติความคุ้มค่าการลงทุน เช่น อัตราและปริมาณน้ำที่ท่อระบายน้ำยักษ์สามารถระบายได้เพิ่มเติมต่อเงินลงทุน เทียบกับโครงการเกี่ยวกับการระบายน้ำที่ใกล้เคียง เช่น โครงการขุดลอกคูคลอง โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ

  - มิติประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น ประสิทธิภาพในการจัดการการก่อสร้าง ความตรงเวลาในการส่งมอบงาน

นอกจากนั้น กทม. จะนำข้อมูลเหล่านี้รวบรวมและเผยแพร่ให้กับประชาชนและใช้เป็นแนวคิดสำหรับการทำโครงการอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 12 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Assessing the efficiency and worthiness of BMA projects

 

What will Bangkok residents get?

  - Insights about the worthiness of public projects in Bangkok

  - Lessons from the past projects which the BMA can utilize to determine the direction of future projects and improve their efficiency

 

Details

In the past, the BMA has invested in several major high-budget projects, including:

  1. The BRT project (The Krungthep Thanakom Company Ltd. Was hired to manage this two-billion baht project during the first seven years of the project [1], with 4.3 million daily commuters in 2011 [2])

  2. The Giant Drainage Tunnel project (in 2022, there will be a giant drainage tunnel, with the length of 19.37 kilometers, capable of draining 195 sqm per second. An example of this is the Khlong Phraya Ratchamontri Drainage Tunnel, with budget as large as 6 billion baht.[3])

Analyzing pros and cons as well as the worthiness of these projects will provide insightful lesson for the BMA.

 

Thus, the BMA will need to analyze several major projects in the past in various aspects, including:

  - The worthiness of the projects, such as the additional volume of waters the tunnel can discharge in relation to the cost of investment, when compared to other relevant drainage projects like dredging.

  - The efficiency of operations, such as the efficacy in constructions and the punctuality in accomplishing the tasks.

In addition, the BMA will gather and publish the information to the public, and use it as resources for future projects.

 

*Last updated on March 12, 2022