นโยบาย chevron_right

อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับการประกอบธุรกิจของรายย่อยในชุมชน

  - เพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภค และได้สนับสนุนผู้ค้ารายย่อย

  - สร้างงาน สร้างโอกาส สำหรับแรงงานและผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ 

 

รายละเอียด

ในปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในมิติต่าง ๆ เช่น

  - การรักษาสิทธิและผลประโยชน์จากรัฐ เช่น การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง การลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

  - การประกอบธุรกิจและขยายโอกาสทางธุรกิจ เช่น การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์

ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย และ ประชาชนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี ในกรุงเทพฯ มีประมาณมากกว่า 1.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของประชากรกรุงเทพฯ ทั้งหมด [1]

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่ให้เป็นอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านดิจิทัลของประชาชน เช่น 

  - การช่วยเหลือประชาชน และ ผู้สูงอายุในการลงทะเบียนรักษาสิทธิต่าง ๆ ของรัฐ 

  - การช่วยพ่อค้าหาบเร่แผงลอยในการเข้าถึงตลาดออนไลน์ 

  - การช่วยคนขับรถในการเข้าถึงแพลตฟอร์มรับงานขับรถออนไลน์

  - การช่วยแรงงานฝีมือในชุมชนเข้าถึงแพลตฟอร์มหางาน และการเก็บข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ 

  - การเก็บข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

  - ช่วยเหลือคนในชุมชน (โดยเฉพาะผู้สูงอายุ) ในการใช้บริการ Telemedicine

  - การช่วยเหลือคนพิการลงทะเบียนบัตรคนพิการ ให้ลดการตกหล่นของคนพิการที่เข้าไม่ถึง รวมถึงการเข้าถึงสิทธิของคนพิการที่มักจะต้องมีบัตรคนพิการในการยืนยันตัวตน

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people

 

What will Bangkok residents get?

  - Increase economic opportunities for small businesses in the community

  - Increase options for consumers and support retailers

  - Create jobs and opportunities for workers and business operators in Bangkok

 

Details

Today, digital literacy is an essential factor for living as individuals (such as access to benefits from the government, registration for co-payment subsidy scheme / We Travel Together tourism promotion) and as business operators (such as expanding distribution channels to online platforms). Bangkok, in particular, is becoming an aging society (with more than 1.1 million people aged over 60). The elderly and general public may miss important opportunities if they do not have access to technology.

 

Therefore, BMA will establish a network through which the new generations can become technology volunteers to support digital activities of the people and public agencies, such as assisting the elderly in registration for government benefits, helping street vendors and hawkers to access online markets, leading skilled workers in the community to a job-seeking platform, and collecting fundamental data to support BMA’s operations, such as the data of bedridden patients in the community along with their home addresses. Furthermore, technology volunteers are expected to assist people in the community to use telemedicine system. 

 

*Last update on 27 April 2022

Improved according to public suggestions