นโยบาย chevron_right

ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้มากขึ้นจากการขยายโอกาสทางการค้าและกลุ่มลูกค้า 

  - ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวมีโอกาสเข้าถึงสินค้าและการบริการที่หลากหลายมากขึ้น

 

รายละเอียด

จากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้กิจการโดยเฉพาะการขายประสบการณ์และวัฒนธรรมในเชิงกายภาพ (physical experience) ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมามียอดขายและเติบโตได้ในช่วงวิกฤต กทม.จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจและการค้าผ่านการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้กับลูกค้า (digital experience economy) เช่น การเพิ่มการสอนเวิร์กช็อปออนไลน์ (เช่น เตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบส่งไปให้ลูกค้าก่อน แล้วจัดการสอนออนไลน์) และการจัดทำดิจิทัลคอนเทนต์ช่วยโปรโมตกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การโฆษณาออนไลน์ การชูกิจกรรมเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้เห็นผ่านเครื่องมือทางซอฟต์พาวเวอร์ เช่น ละคร ซีรีส์ หนัง ดนตรี โดยการสอนนี้จะเป็นการสร้าง digital experience economy ให้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานฝีมือและงานประดิษฐ์ได้ โดย กทม.จะเข้าไปช่วยผู้ประกอบการ ตั้งแต่การออกแบบกิจกรรม ไปจนถึงการประสานงานกับเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเนื้อหาออนไลน์และการจัดส่งสินค้า (อ้างอิงเนื้อหา digital experience economy จากแนวคิดของ คุณสันติธาร เสถียรไทย)

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Story creation for the city through digital experience economy

 

What will Bangkok residents get?

  - Local entrepreneurs’ more earnings from expansion of trade opportunities and target groups

  - More opportunities for consumers and tourists to access various products and services

 

Details

The COVID-19 pandemic has caused a decline in the number of consumers and tourists, affecting many businesses, especially those based on cultural physical experiences.

 

To enable the affected entrepreneurs to revive and further develop during this crisis, the BMA plans to support the digital experience economy for customers—for example, by increasing online workshops (e.g. delivering raw materials to customers prior to the workshops) and preparing digital content for activity promotion via such different channels as online advertising. Showcasing these activities to customers through soft power tools, such as dramas, series, movies, music, helps create digital experience economy for cultural tourism concerning handicrafts and innovations. The BMA plans to assist the entrepreneurs from designing activities to coordinating with the private sector and government agencies concerning online content development and product delivery (Reference for this content of digital experience economy: Mr. Santitarn Sathirathai’s concept).

เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
Enable hawker stallholders to have career stability
เศรษฐกิจดี
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
Inclusion of Street Vendors, the Public Sector, and the Private Sector in the Area in Managing Street Vendors Areas
เศรษฐกิจดี
ทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ
Registering street vendors
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี