นโยบาย chevron_right

ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

 - ได้เมืองที่มีความเสี่ยงด้านมลพิษน้อยลง

 

รายละเอียด

มลพิษจากไอเสียรถยนต์เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของ PM2.5 ในกรุงเทพฯ

ดังนั้น กทม.จะประสานงานกับเอกชนเพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน ผลักดันให้เกิด Low Emission Zone โดย 

 1. กทม. ร่วมมือกับเอกชนในย่านธุรกิจเพื่อผลักดันให้เกิดการ work from home หรือเหลื่อมเวลาการทำงาน 

 2. กทม. หารือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะไซต์งานก่อสร้าง และธุรกิจขนส่งสินค้าในการเลี่ยงเส้นทางของรถบรรทุกในบริเวณ Low Emission Zone หรือบริเวณที่มีมลพิษสูงอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Reduce personal vehicle use during rush hours with the Low Emission Zone.

 

What do Bangkokians get?

  - Living in a city with minimized pollution risks

 

Details

Car exhaust pollution is one of the main causes of PM2.5  in Bangkok.

Therefore, BMA will work with the private sector to reduce the number of cars on the road, Drive the Low Emission Zone.

 1. The BMA will work with the private sector in the business areas to push 'work from home', or enable more flexible working hours to reduce the traffic congestion on the road.

2. The BMA will consult with the private sector, especially those in logistics, construction sites to avoid and re-routing from entering the Low Emission Zone and others high pollution areas in Bangkok

* Last updated on May 3, 2022