นโยบาย chevron_right

ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

 - ได้เมืองที่มีความเสี่ยงด้านมลพิษน้อยลง

 

รายละเอียด

มลพิษจากไอเสียรถยนต์เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของ PM2.5 ในกรุงเทพฯ

ดังนั้น กทม.จะประสานงานกับเอกชนเพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน ผลักดันให้เกิด Low Emission Zone โดย 

 1. กทม. ร่วมมือกับเอกชนในย่านธุรกิจเพื่อผลักดันให้เกิดการ work from home หรือเหลื่อมเวลาการทำงาน 

 2. กทม. หารือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะไซต์งานก่อสร้าง และธุรกิจขนส่งสินค้าในการเลี่ยงเส้นทางของรถบรรทุกในบริเวณ Low Emission Zone หรือบริเวณที่มีมลพิษสูงอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Reduce personal vehicle use during rush hours with the Low Emission Zone.

 

What do Bangkokians get?

  - Living in a city with minimized pollution risks

 

Details

Car exhaust pollution is one of the main causes of PM2.5  in Bangkok.

Therefore, BMA will work with the private sector to reduce the number of cars on the road, Drive the Low Emission Zone.

 1. The BMA will work with the private sector in the business areas to push 'work from home', or enable more flexible working hours to reduce the traffic congestion on the road.

2. The BMA will consult with the private sector, especially those in logistics, construction sites to avoid and re-routing from entering the Low Emission Zone and others high pollution areas in Bangkok

* Last updated on May 3, 2022

จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต
Recruiting professional arborists to take care of the trees
สิ่งแวดล้อมดี เดินทางดี
จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง
Safe bicycle parking at every point of transit
สิ่งแวดล้อมดี เดินทางดี
สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า
Supporting the electric car ecosystem
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี เดินทางดี
เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี
รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
Campaign for civil rights and discipline with regards to traffic, cleanliness, corruption, and the environment.
ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการดี +1