นโยบาย chevron_right

ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้อากาศที่มลพิษน้อยลงจากการตรวจจับมลพิษที่ต้นทาง

 

รายละเอียด

ไอเสียจากรถยนต์และรถบรรทุกเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของมลพิษใน กทม.โดยเฉพาะมลพิษจากไอเสียรถดีเซลเนื่องจากปัจจุบันมาตรฐานของรถยนต์และเชื้อเพลิงอยู่ที่ระดับ EURO4 ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งยอมรับปริมาณมลพิษที่ก่อต่อกิโลเมตรค่อนข้างมาก [1] ทำให้มีการปล่อยทั้งฝุ่นทางตรงและสารตั้งต้นของฝุ่นทางอ้อมในปริมาณสูง จากการสุ่มตรวจรถยนต์ดีเซลใน กทม.พบว่าร้อยละ 25 ของรถกระบะและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน [2]

จากการวิเคราะห์ที่มา พบว่ารถดีเซลขนาดใหญ่เหล่านี้บางส่วนมีที่มาจากสถานที่เดียวกัน เช่น สถานีขนส่ง ท่ารถประจำทาง แพลนต์ปูน และไซต์ก่อสร้าง ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการปล่อยมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน กทม.จะร่วมมือกับตำรวจจราจร และกรมการขนส่งทางบก ในการดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบรถเมล์ รถบัส และรถบรรทุกเชิงรุกจากต้นทางพร้อมกับออกใบรับรองให้กับรถว่าได้ผ่านการตรวจมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ส่วนรถที่ถูกตรวจสอบและไม่ผ่านมาตรฐานจะมีการจำกัดการใช้งานจนกว่าผู้ประกอบการจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

  2. ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างและรถบรรทุกที่เข้ามาในพื้นที่ว่าได้มาตรฐานการปล่อยมลพิษหรือไม่ ซึ่งหากตรวจพบเจอผู้กระทำความผิดจะมีการพิจารณากำหนดโทษในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การตักเตือน ไปจนถึงการให้หยุดดำเนินการก่อสร้าง

 

*อัพเดตเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Detecting black exhaust smoke at source

 

What will Bangkok residents get?

  - Cleaner air in Bangkok by catching pollution at its source

 

Details

Exhaust from cars and trucks, especially from diesel engines, is one of the major causes of pollution in Bangkok, as the EURO 4 standard, the current standard for exhaust emission which has been in use since 2005, still allows for considerable amount of air pollutants per square kilometers [1], leading to high level of both direct and indirect emissions. It turns out 25% of diesel cars and trucks that are randomly checked in Bangkok emit more smoke than allowed by the standard. [2]

 

Research data show that a certain number of diesel trucks depart from the same origin points, such as bus terminals, bus routes, cement plants, and construction sites. To ensure the amount of emission will be kept in check, the BMA will coordinate with Traffic Police Division and Department of Land Transport to implement the following measures:

  1. Actively investigate trucks at origin points, and issue license of standard for those that pass the emission check, while limiting the use of those that do not until the problem is fixed;

  2. Investigate construction sites as well as trucks travelling to and from the sites to determine whether the emission standard is met, then implement regulations in the case of breach, meting out appropriate penalties, from giving warnings to suspending ongoing constructions.

 

*Last updated on March 12, 2022

ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน
Actively investigating air quality in factories
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า
มลพิษ
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5
Forecast, warning and prevention of PM 2.5
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด
Development of dust-free area (BKK Clean Air Area) with trees for open spaces and with air purifiers for enclosed ones
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone
Reduce personal vehicle use during rush hours with the Low Emission Zone.
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี เดินทางดี