นโยบาย chevron_right

สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบของการทำพื้นที่การค้าขายหาบเร่ในเขตที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิต

  - ได้หาบเร่แผงลอยที่สวยงามสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่

 

รายละเอียด

ในปัจจุบันแม้จะมีความพยายามให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการกำหนดให้มีตัวแทนของประชาชนในคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต แต่สัดส่วนของคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังมีองค์ประกอบของข้าราชการมากกว่าภาคประชาชนจึงอาจทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในพื้นที่ นอกจากนั้นการกำหนดลักษณะของร้านค้าที่ขาดความร่วมมือของคนในพื้นที่อาจส่งผลให้ลักษณะของร้านค้าไม่เข้ากับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในพื้นที่ได้ 

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาการมีส่วนร่วมของของภาคประชาชน ทั้งผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

  1. พิจารณาปรับเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต ในส่วนผู้แทนการค้าและภาคประชาชน ได้แก่ ตัวแทนผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ และตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีอิสระในการกำหนดลักษณะของแผงค้า หรือจำนวนแผงค้าที่เหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับย่าน

  2. เพิ่มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ผ่านการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในย่านนั้นๆ 

  3. เพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลพื้นที่การค้าให้โปร่งใสตั้งแต่วิธีการกำหนดลักษณะของพื้นที่ค้า ไปจนถึงจำนวนและประเภทการค้าในพื้นที่

  4. ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาลักษณะร้านค้า เช่น ลักษณะสีของร้าน ร่ม ให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขตกำหนด

โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการกำหนดหลักการที่เหมาะสมสำหรับการทำการค้าในแต่ละพื้นที่ เช่น ขนาดของทางเท้าที่เหมาะสม (แต่ต้องไม่น้อยกว่าหลักการตามมาตรฐานอารยสถาปัตย์ (universal design)) รูปแบบของการค้าและจำนวนแผงค้า หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วม (แต่ต้องมีความเป็นธรรมให้กับทุกคนในพื้นที่) 

 

*อัพเดตล่าสุด 15 มีนาคม 2565 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Inclusion of Street Vendors, the Public Sector, and the Private Sector in the Area in Managing Street Vendors Areas


What will Bangkok residents get? 

  - Opportunities to participate in determining street vendors' areas in their residential areas.

  - Beautiful street vendors' areas that are suitable for local identity.

 

Details

Even though nowadays there is an attempt to engage people by including people's representatives in the District Street Vendor Organization Committee, most of the current committee members are still civil servants. As a result, the operations may not answer people's needs. Moreover, organizing street vendors without local people's participation may result in street vendors' areas that are not suitable for local identity and culture.

 

Therefore, BMA will improve people's engagement, both vendors and local people.

  1. To consider including more representatives who are vendors and local people in the District Street Vendor Organization Committee so that each area has the freedom to determine the characteristics of street vendor stalls and the number of stalls for the area's cleanliness and order.

  2. Listening to local people's opinions by adapting online technology so that public space administration aligns with local people's needs. 

  3. Improving the transparency by publicizing information about the street vendor areas, characteristics of the street vendors' areas, and the number and types of vendors.

  4. Working with the private sector to support the improvement of street vendors' stalls, such as the colors of the stalls and umbrellas, as determined by the District Street Vendor Organization Committee.

This committee will have the authority to determine the right principles of street vending in the areas (at least adhering to the universal design principles), types of vending, the number of stalls, and the criteria for participating (which must be fair with everybody in the area). 

 

*Last updated on 15 March 2022