นโยบาย chevron_right

ทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้เมืองที่มีแหล่งสินค้าและอาหารแผงลอยที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียด

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอยและการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นหนึ่งในมิติที่ประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับหาบเร่แผงลอย (อ้างอิงจากกิจกรรม ‘ชัชชาติชวนคิด’ ที่สอบถามความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อหาบเร่แผงลอย [1])

ดังนั้น กทม.จะทำการขึ้นทะเบียนหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ทั้งหมด โดยเก็บข้อมูลผู้ค้าทั้งหมด เช่น

  - พิกัดจุดขาย สำหรับการติดตามและดูแลให้ผู้ค้าประกอบกิจการภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้

  - ข้อมูลผู้ค้าและผู้ช่วยการค้า สำหรับการดูแลอบรมผู้ค้าเพิ่มศักยภาพในการขาย (เช่น การอบรมแนวทางการรักษาความสะอาดของพื้นที่ สุขอนามัยอาหาร) และการป้องกันการสวมสิทธิของผู้ค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต

  - ข้อมูลรายละเอียดสินค้าและบริการที่ทำการจำหน่าย สำหรับการเก็บสถิติและข้อมูลของกทม. เพื่อนำมาพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายและลดต้นทุนให้กับผู้ค้า

  - ข้อมูลการร้องเรียนจากประชาชนและปัญหาจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการของหาบเร่แผงลอย สำหรับการประเมินการต่อใบอนุญาตการทำการค้าในพื้นที่

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 14 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Registering street vendors

 

What will Bangkok residents get?

  - Street food and merchandise vendors that are efficiently managed

 

Details

The quality of goods and service is one of the important aspects for Bangkok residents (according to ‘Chadchart Chuan Kid’, an event hold by Chadchart and his team to survey public opinions on street vendors [1]).

 

The BMA will register all the street vendors in Bangkok, while in the process providing them with necessary guidelines and information (such as the designated vending zones or guidelines on how to keeping the perimeter clean and maintain the hygiene of food), and at the same time collecting related data such as vending spots, rate of compliance of vendors, and cleanliness. The registration will also allow residents to provide feedback on street vendors, which then can be taken into consideration when assessing the renewal of vending license.