นโยบาย chevron_right

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการใช้งบประมาณของเขตและ กทม. 

 

รายละเอียดนโยบาย

ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดการใช้งบประมาณ กทม.มีอยู่อย่างจำกัด โดยกระบวนการที่มีในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การกำหนดทิศทางและให้ข้อเสนอแนะกับแผนการทำงานมากกว่า (ไม่พบการมีส่วนร่วมในการกำหนดการใช้งบประมาณโดยตรง) เช่น กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี [1]

ดังนั้น กทม.จะจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการเกี่ยวกับ participatory budgeting ดังนี้

  1. นำเสนอแนวความคิด : เปิดช่องทางในการนำเสนอแนวความคิดและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนโดย กทม. จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมและจัดกลุ่มแนวความคิดที่มีความคล้ายคลึงกัน

  2. พัฒนาโครงการ : ประสานงานกับกลุ่มประชาชนและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อนำแนวคิดมาเขียนเป็นโครงการพัฒนาเมืองเพื่อให้เนื้อหามีความครบถ้วนขึ้น เช่น รูปแบบของการพัฒนา ระยะเวลาในการดำเนินงาน งบประมาณที่ต้องการใช้ และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

  3. ลงความคิดเห็น : จัดเวทีในการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของประชาชนเพื่อนำไปสู่การลงคะแนนคัดเลือกโครงการจากภาคประชาชน (เลือกจำนวนโครงการให้สอดคล้องกับกรอบงบประมาณที่กำหนดไว้ สามารถเป็นได้หลายโครงการ) โดยการลงความคิดเห็นจะต้องมีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำของประชาชนที่จะมาลงคะแนนเพื่อป้องกันปัญหาการในเชิงการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นได้

  4. นำไปสู่การปฏิบัติ : กำหนดเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณที่จะถูกนำมาใช้ลงทุนในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนจากนั้น นำกลุ่มโครงการที่ได้รับเลือกจากประชาชนมากที่สุดไปปฏิบัติจริงโดยตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กทม. และประชาชนเจ้าของโครงการ พร้อมกับรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานให้ประชาชนทั่วไปและผู้ว่า กทม. ได้รับทราบเป็นระยะ

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 12 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Participatory Budgeting


What will Bangkok residents get?

  - Being involved in the district and BMA budgeting

 

Details

Currently, participatory budgeting offered by BMA often comes in the form of budget allocation based on prescribed objectives. The public must propose a project and wait for the budget approval from BMA, for example, through Bangkok Health Security Fund [1].

 

BMA, therefore, will offer participatory budgeting based on the following practices:

  1. Concept Presentation: Set up a channel for the public to propose ideas and suggestions, by which BMA will act as a moderator to gather those with similar thoughts.

  2. Project Development: BMA will coordinate with various groups and experts to develop a comprehensive development plan based on the proposed ideas, including the development format, operation period, required budget, and success indicators.

  3. Voicing and Voting: Organize a stage to represent the projects developed from the ideas of the public. People will be able to vote for the projects based on the given budget (multiple projects are possible). A voting threshold will be required to prevent potential operational problems.

  4. Put into Action: Projects that receive the highest number of votes will be implemented through the cooperation between BMA and the project owners. Progress of the operation will be regularly reported to the general public and the Governor.

 

*Last update 12 March 2022