นโยบาย chevron_right

พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ต้องทำงานกลางแจ้ง

  - รับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรอยู่

  - รับข้อมูลการพยากรณ์ฝุ่นที่แม่นยำในระดับชั่วโมงและระดับพื้นที่

 

รายละเอียด

การสูดดมฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของประชาชน ในมิติด้านความรุนแรงช่วงปลายปีและต้นปี ส่วนหนึ่งเกิดมาจากแหล่งกำเนิดของมลพิษที่ขึ้นกับฤดูกาลและสภาพอากาศ 

ดังนั้นเพื่อให้ กทม.สามารถพยากรณ์ฝุ่นได้อย่างแม่นยำจึงต้องมีการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ ของฝุ่น อย่างน้อยดังนี้ 

  - ข้อมูลปรากฏการณ์ inversion 

  - ข้อมูลทิศทางการพัดของลม 

  - ข้อมูลจุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่เกษตร 

  - ข้อมูลทางกายภาพของเมือง 

ซึ่งการรายงานและแจ้งเตือนภัยปริมาณฝุ่นในปัจจุบันจะมีการดำเนินการหลักที่ป้ายบนท้องถนนและจากแอพพลิเคชั่น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานค่าเฉลี่ยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ดังนั้น กทม.จะต้องดำเนินการเรื่องฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่พยากรณ์ แจ้งเตือน และป้องกัน ดังนี้

  1. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ การตรวจเครื่องฟอกอากาศ ให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และประชาชนที่ต้องประกอบอาชีพกลางแจ้งเป็นลำดับความสำคัญแรก

  2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาเป็นรูปแบบการพยากรณ์เพื่อแจ้งเตือนให้กับประชาชน โดยจะมีการตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์ โดยทำผ่านการวัดผลจากเครื่องมือวัดฝุ่นที่กระจายอยู่ตามแขวงและย่าน

  3. พัฒนาจุดการแจ้งเตือนฝุ่นในสถานที่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่สาธารณะ ป้ายรถเมล์ และสี่แยก

  4. ปรับการแจ้งเตือนให้ค่าการแสดงผลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ฝุ่นอยู่เสมอและสามารถเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้ในช่วงเวลาที่ฝุ่นหนาแน่น

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Forecast, warning and prevention of PM 2.5

 

What will Bangkok residents get?

  - Safety from PM 2.5 dust particles, especially among people in vulnerable groups and people who work outdoors;

  - Convenient notification of the dust particle situation no matter what activity one of doing;

  - Accurate hour-based and area-specific dust particle forecast information.

 

Details

Inhalation of PM 2.5 dust particles affects people’s health and respiratory system of people, regarding violence at the end and the beginning of the year. They are partly caused by the air pollution sources dependent on season and weather.

 

For BMA’s accurate dust particle forecast, different dust particle statistics must be collected, or at least:

  - Inversion phenomenon data;

  - Information on the wind direction;

  - Information on heat points caused by agricultural area incineration;

  - Physical data of the city

 

Reports and warnings of the current amount of dust particles will be displayed mainly at road signs and in the application, mostly that of the last 24-hour average. BMA needs to take actions on PM 2.5 dust particle, including its forecast, warning and prevention as follows:

  1. Providing appropriate dust particle protection equipment such as dust-protection masks, air purifier inspection for, as first priority, people of high-risk groups such as children, older people, patients with respiratory diseases and people with outdoor occupations;

 

  2. Coordinating with various departments in developing these data into a forecasting model for public warning, with forecast accuracy being checked by dust particle measuring instruments around sub-districts and districts;

 

  3. Developing dust particle alert points in densely populated areas, especially those by vulnerable groups such as schools, hospitals, public places, bus stops and traffic intersections.

 

  4. Adjusting the warnings to display real-time values so that people are always aware of the dust particle situation and can avoid outdoor activities in times of heavy dust.