นโยบาย chevron_right

เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - เข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปตรวจสอบ พัฒนา และต่อยอดได้จริง

 

รายละเอียด

ปัจจุบันฐานข้อมูลของ กทม.ได้เปิดเผยข้อมูลประมาณ 430 ชุดข้อมูล โดยข้อมูลเข้าถึงได้จาก data.bangkok.go.th ทำให้การเปิดเผยข้อมูลทำได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามรายละเอียดข้อมูลบางส่วนยังมีปัญหา เช่น ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (เช่น ข้อมูลประชากรจำแนกตามอายุและเขตซึ่งมีข้อมูลถึงปี 2561 เท่านั้น [1] ) การจัดลำดับข้อมูลที่สำคัญ การกระจัดกระจายของข้อมูล (ฐานข้อมูลประชากรบางส่วนสรุปแยกเป็นรายเขต) 

นอกจากปัญหาด้านรายละเอียดแล้ว การที่ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลดิบ ขาดการวิเคราะห์นั้นทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ยากขึ้น

ดังนั้น กทม.จะจัดระบบการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้มีคุณภาพ ไม่ซ้ำซ้อน เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset ของ DGA [2] เช่น ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ข้อมูลสถิติ) หรือตามมาตรฐาน OCDS [3] 

สำหรับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดข้อมูลตั้งแต่ การวางแผนโครงการ การยื่นซองเสนอราคา การตัดสินผู้ชนะ การจัดทำสัญญา และการดำเนินโครงการ) โดยมีทีมงานที่รับผิดชอบด้าน Open Bangkok ทำหน้าที่เป็นเจ้าของดูแลข้อมูล และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทลายการทำงานแบบแยกส่วนภายใน กทม. และรักษาคุณภาพของข้อมูลให้มีความสอดคล้องทั้งภายในหน่วยงาน กทม. และหน่วยงานของรัฐ (เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูล กทม. จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สำหรับการตัดสินใจดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด (เช่น การนำข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างมาเปรียบเทียบราคากันระหว่างสำนักต่าง ๆ เพื่อให้ต้นทุนที่เหมาะสมในการดำเนินการ)

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 12 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Reveal high-potential data of Bangkok (Open Bangkok)


What will Bangkok residents get?

  - They will be able to access quality data from government agencies and can verify the data and make use of it.

 

Details

Currently, the database of the BMA discloses approximately 430 sets of data accessible from data.bangkok.go.th, making it easier to disclose the data. However, there are issues with some of the data, such as timeliness of the data (demographic data sorted by age and district are only available until 2018 [1]), hierarchy of important data, and data distribution (database of some demographic data sorted by district).

Aside from the problems in detail, the fact that these data are raw data without further analyses makes it difficult for the public to examine.

 

Therefore, data disclosure of BMA will be more effective, up-to-date, non-redundant, and inclusive of high potential data ((High Value Dataset of DGA [2], such as educational, financial, health, and statistical data) or according to the guideline of OCDS [3].

The procurement data (starting from the project planning, bidding, announce bidding winner, contract execution, and project implementation) is managed by Open Bangkok staff who also function as the medium for connecting the databases among different agencies. This way, divisive operations among BMA agencies will be eliminated, and data consistency will be maintained both inside BMA agencies and other public agencies (such as the National Statistical Office and the Office of the National Economic and Social Development Council). Moreover, data will be always updated.

To optimize data disclosure, the BMA will make decisions based on project implementation to ensure the utmost efficiency (such as comparing prices among agencies to get suitable costs for the operations).