นโยบาย chevron_right

เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 

รายละเอียด

ปัจจุบันข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.มีการเปิดเผยใน egp.bangkok.go.th ซึ่งข้อมูลหลัก ๆ จะมีเฉพาะส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.เท่านั้น อย่างไรก็ดีการใช้งบประมาณและดำเนินโครงการของ กทม.หลาย ๆ โครงการดำเนินการผ่านวิสาหกิจของกรุงเทพในนามกรุงเทพธนาคม เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการนำสายสื่อสารลงท่อใต้ดิน ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และใช้งบประมาณค่อนข้างมาก

ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสของ กทม. เกี่ยวกับการใช้งบประมาณทั้งหมด กทม. จะเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมทั้งข้อมูลของ กทม. และองค์การที่อยู่ในการดูแลของ กทม. เช่น กรุงเทพธนาคม โดยอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลตาม OCDS [3] ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดข้อมูลตั้งแต่ การวางแผนโครงการ การยื่นซองเสนอราคา การตัดสินผู้ชนะ การจัดทำสัญญา และการดำเนินโครงการ

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Disclosing procurement data of BMA and Krung Thep Thanakom

 

What will Bangkok residents get?

  - Transparent procurement data can be examined at every step.

 

Details

Currently, the procurement data of the BMA is disclosed on egp.bangkok.go.th. Most of the data concerns BMA procurements. However, it did not cover budgets and operations of several projects of BMA implemented by BMA’s enterprises (represented by Krung Thep Thanakom), such as Bangkok Green Line Skytrain and the underground cable projects, both of which are mega projects with relatively high budgets.

Therefore, for transparency of the BMA regarding budget use, BMA will disclose all procurement data, including those of BMA and organizations under supervision of BMA, such as Krung Thep Thanakom. The data disclosure shall refer to the guideline of OCDS [3] which covers all the details from the project planning, bidding, announce bidding winner, contract execution, and project implementation.