นโยบาย chevron_right

เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

 1. ได้ต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างที่สมเหตุสมผล

 

รายละเอียด

นอกจากมิติการเปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันแล้วการนำข้อมูลมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กทม. เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานของเมือง กทม. จะนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด กทม. มาเปรียบเทียบเพื่อสร้างความโปร่งใส โดยเฉพาะการจัดซื้อจังจ้างสินค้าพื้นฐาน เช่น ถนน ทางเท้า อุปกรณ์สำนักงาน โดยใช้ข้อมูลเหล่านั้นประกอบการกำหนดราคากลาง นอกเหนือจากการเปรียบเทียบข้อมูลแล้ว กทม. จะดำเนินการเชิงรุกในเข้าร่วมกับโครงการเพื่อสนับสนุนความโปร่งใสของภาครัฐ ได้แก่ การเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact (IP)) สำหรับโครงการที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท และการเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างของรัฐ (CoST) สำหรับโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ กทม.

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

BMA’s comparison of procurement costs

 

What will Bangkok residents get?

  - Reasonable procurement costs

 

Details

In addition to the disclosure of comprehensive and up-to-date information dimension, the use of information to enhance the efficiency of BMA's operations is also important. To reduce the cost of its operations, the BMA plans to compare all of its departments’ procurement data for the sake of transparency, especially for the procurement of basics such as roads, sidewalks and office supplies. The information will then be used in setting their standard prices. Moreover, it will be proactive in its participation in projects promoting the government sector’s transparency, including Integrity Pact (IP) for projects worth more than THB 1 billion and Construction Sector Transparency Initiative (CoST) for construction projects, especially those of BMA’s infrastructures.