นโยบาย chevron_right

ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการอย่างโปร่งใส

 

รายละเอียด

ความเป็นอิสระเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ช่วยให้การตรวจสอบการทำงานของ กทม.มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น กทม.จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ ที่เป็นอิสระจาก กทม.ให้มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินโครงการและจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะในมิติการตรวจสอบ ตั้งแต่การออกแบบกระบวนการทำงาน ไปจนถึงการร่วมตรวจสอบรายโครงการร่วมกัน (เร่ิมจากการออก TOR ไปจนถึงการส่งมอบงาน)

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Reduce the risk of fraudulent activities through partnerships with public networks

 

What do Bangkokians get?

  - Have an opportunity to examine procurements and operations of agencies to ensure transparency.

 

Details

Independence is an important factor that allows the monitoring of BMA's operations to preserve its efficiency.

 

Therefore, BMA will collaborate with various people's networks that are independent of BMA, and bring them in to be part of the project operations and procurement process, especially in the audit, from designing the work process to jointly reviewing the project details (from TOR design to work delivery).