นโยบาย chevron_right

รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

 - มีระบบในการรายงานปัญหาของ กทม.ที่ใช้งานสะดวก สามารถแจ้งและติดตามการแก้ไขปัญหาได้

 - ได้รับการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนจริง

 

รายละเอียด

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะปัญหาทางกายภาพ เช่น ทางเท้าพัง น้ำท่วมขัง ถนนเปลี่ยว ขยะสะสม มีลักษณะของปัญหาที่ใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งความยากของปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งอยู่ที่ปริมาณของปัญหาที่มีจำนวนมาก เป็นปัญหาเส้นเลือดฝอยซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ แม้ว่า กทม. จะมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น สายด่วน 1555 ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทางอินเทอร์เน็ต [1] เฟซบุ๊กศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร /ศูนย์กทม.1555 [2] แต่ช่องทางเหล่านี้ยังมีข้อติดขัดในบางมิติ เช่น 

  - การติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ไขยังมีอยู่อย่างจำกัด ปัจจุบันใช้การโทรสอบถาม หรือกรอกข้อมูลตรวจสอบเป็นเรื่อง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ [3]

  - การขาดการรายงานผลและการแสดงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยปัจจุบันแจ้งเพียงรายงานตัวเลขเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ [4] ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่รับรู้ถึงความคืบหน้าทำให้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนและ กทม. ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น กทม.จะต่อยอดระบบการรายงานปัญหาออนไลน์ทราฟฟี่ฟองดูว์ [5] ที่พัฒนาโดย สวทช. เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยแจ้งปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่การแจ้งปัญหา การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ กทม. และการดูสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน [6] ทั่วกรุงเทพฯ ดังนี้

  - ขยายผลเปิดรับประเด็นทางสังคมต่าง ๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น มิติสาธารณสุข มิติการศึกษา ความเดือดร้อนรำคาญอื่น ๆ (เช่น จากมลพิษทางเสียง) จากที่ปัจจุบันรับเรื่องร้องเรียนใน 5 ด้าน ได้แก่ น้ำท่วม ขยะ จราจร ความปลอดภัย และทางเท้า

  - นอกเหนือจากการแก้ปัญหาและแจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงความคืบหน้า การติดตามและการดำเนินการแก้ไขนี้จะถูกใช้เป็นหนึ่งในข้อมูลสำหรับการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.ในอนาคตด้วย

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 10 มีนาคม 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Problem Reporting by People and Problem Solution by BMA via Traffy Fondue Platform

 

What will Bangkok residents get?

  - An intuitive system to report problems in Bangkok and monitor the solutions.

  - Problems in the areas are solved, truly alleviating people's troubles.

 

Details

Problems in Bangkok, especially physical problems such as ruined pavements, floods, poorly-lit streets, and waste accumulation, are similar in each area. Solving these problems is challenging, partly because of the large number of cases. These problems are rooted throughout every fiber of Bangkok. Even though the BMA has many channels to receive complaints, such as 1555 Hotline, Internet Complaint System[1] Rongtook Facebook Page/ Bangkok Center 1555[2], these channels still have some limitations and obstacles, such as: 

  - Ways of monitoring and tracking solutions are still limited. Now people have to make a call or fill a form on the website on a case-by-case basis.[3]

  - There is no reporting of the results and solutions for the general public. Nowadays, only the number of solved cases is reported.[4] Therefore, people are not updated on the progress of the cases, hindering the full effective cooperation between people and BMA.

 

As a result, BMA will continue to develop Traffy Fondue Platform[5], which was developed by NSTDA, so that people can participate in reporting problems. They can report problems, track the progress of BMA in solving the problems, and view complaint statistics [6]in Bangkok.

  - BMA will diversify the types of social issues people can report, such as public health, education, and other nuisances (such as noise pollution). Nowadays, there are only five issues that people can file compliants: flood, waste, traffic, safety, and footpath.

  - Moreover, the data monitored and solutions will also be used to evaluate the performance of the district directors and the Governor of Bangkok.