นโยบาย chevron_right

ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ติดต่อราชการได้สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขต

 

รายละเอียด

ปัจจุบันแม้ภาครัฐจะมีความพยายามในการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ผ่านช่องทาง bizportal แต่การดำเนินการในหลายอย่างยังมีข้อจำกัด เช่น ต้องแนบเอกสารจำนวนมากเทียบเท่ากับการยื่นเอกสาร และไม่สามารถติดตามขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างละเอียด ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่จึงยังคงเดินทางไปที่สำนักงานเขตเพื่อยื่นเอกสารและติดต่อราชการอยู่

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขต กทม.จะพัฒนาระบบราชการออนไลน์ในทุกบริการที่เกี่ยวข้องกับ กทม. เช่นการขออนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม การชำระภาษี เพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้สามารถดำเนินการจากที่บ้านได้ โดยสิ่งที่ กทม.จะทำเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการออนไลน์มีประสิทธิภาพได้แก่

  - ปรับปรุงรูปแบบการรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ machine readable เพื่อให้ กทม.สามารถนำไปดำเนินการต่อได้ (ไม่ใช่ข้อมูล PDF)

  - ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีการบวนการทำงานและอนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Workflow, e-approval) ลดการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น เพิ่มขีดความสามารถให้สำนักงานเขตสามารถดำเนินการจากที่ไหนก็ได้ (Work From Anywhere) ลดการหยุดชะงักของการทำงานจากภาวะโรคระบาด 

  - เชื่อมโยงการแสดงผลความคืบหน้าในการดำเนินงานให้กับประชาชนผู้ยื่นอนุญาตได้รับทราบ (tracking)

  - เพิ่มการชำระค่าบริการและภาษีออนไลน์ เช่น ค่าบริการการจัดเก็บขยะ 

  - ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับเอกสารในรูปแบบกระดาษให้เปิดกว้างสำหรับการยื่นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 18 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Migrating the Government's System related to Public Services to the Online System

 

What will Bangkok residents get?

  - People can conveniently contact government agencies without having to visit their offices.

 

Details

Even though the government has been making efforts to develop a one-stop online government contact center through bizportal, there are still many limitations. For example, many documents still need to be attached to the online form. People cannot follow every step determined by the government. As a result, most people still travel to the district offices to file documents and contact the government.

 

To facilitate people so that they do not have to travel to the district offices, the BMA will develop an online government system for every service that involves the BMA, such as obtaining permissions, fee payments, and tax payments so that these activities can be carried out from home. BMA will take the following additional actions to improve the online procedures.

  - To ensure that data received is machine-readable so BMA can use this data (as opposed to PDF format).

  - To implement electronic workflow and e-approval, reduce unnecessary printing of documents, increase the capacity of the district offices to work from anywhere, and prevent any disruption from a pandemic.

  - To implement a system to update progress (แสดงผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน) for people who apply for permissions.

  - To implement an online portal to support BMA service fee and local tax payment (e.g. Trash collection fee)

  - To improve rules and regulations on document filing so that electronic documents are acceptable.

 

*Last updated on 18 April 2022 

based on public suggestions