นโยบาย chevron_right

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับการพัฒนาเมือง เพิ่มทางเลือกในการใช้เส้นทาง บรรเทาปัญหาจราจร

  - พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม

 

รายละเอียด

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองตามการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งในขณะนี้มีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในกรุงเทพฯ แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สวนสาธารณะ สาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการอื่น ๆ ไม่ทันการพัฒนาในเมืองที่เกิดขึ้น ทำให้กรุงเทพฯ มีความแออัด ไม่ได้รับการจัดระเบียบการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐาน 

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการกำหนดการพัฒนาเมืองตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้เมืองมีความหนาแน่นที่เหมาะสม และมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Improving infrastructure to further develop the city


What will Bangkok residents get?

  - Infrastructures that accommodate city development, providing more choices on travel routes and easing traffic issues

  - Appropriate number and size of public spaces and green areas

 

Details

Bangkok comprehensive city plan is laid out around the development of rail transports, several of which are underway. However, other infrastructures such as roads, parks, utilities, and public assistance systems are so underdeveloped that they cannot meet the ever-changing needs of the city. As a result, Bangkok is cramped and undermanaged, lacking improvement in necessary infrastructures.

 

The BMA will provide the needed improvements in essential infrastructures, in accordance to urban development agendas on land use, so that the density of population is on acceptable levels and adequate infrastructures are built for public use.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี
ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย
Revising city planning and building regulations to meet current demands
โครงสร้างดี