นโยบาย chevron_right

ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - เปิดโอกาสในการพัฒนาเมืองและอาคารที่เหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานของหลักความปลอดภัยสาธารณะและหลักวิศวกรรม


รายละเอียด

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองมีหลายฉบับด้วยกัน แต่ที่มีส่วนสำคัญคือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยกรุงเทพมหานครใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติทั้งสองผ่าน กฎหมายลูกสองฉบับได้แก่

 1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามอำนาจ พรบ.ควบคุมอาคาร 2522

 2. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2556 (ปัจจุบันมีการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงครั้งที่ 4 มาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ซึ่งปัจจุบันยังมีความล่าช้าในการประกาศใช้ ทำให้ผังเมืองกับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง เช่น ระบบขนส่งมวลชนทางรางที่กำลังพัฒนาอยู่ ไม่สอดคล้องกัน) ตามอำนาจ พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 (และฉบับก่่อนหน้า พ.ศ.2518)
 

กฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงผังเมืองรวม และ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขบางมาตรามาเป็นระยะ อย่างไรก็ตามหลายมาตราได้มีการประกาศใช้มาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสมควรที่จะมีการพิจารณาปรับปรุง 

ดังนั้น กทม.จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองหรือการควบคุมอาคารให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน รวมถึงผลักดันกระบวนการในการจัดทำกฎกระทรวงผังเมืองฉบับ ปรับปรุงครั้งที่ 4 ให้ลุล่วง โดยให้เนื้อหาต่างๆ มีกรอบการบังคับใช้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน อยู่บนพื้นฐานของหลักความปลอดภัยสาธารณะ หลักวิศวกรรม ภายใต้กรอบอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562

*อัพเดตล่าสุด วันที่ 15 เมษายน 2565

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Revising city planning and building regulations to meet current demands

 

What will Bangkok residents get?

  - More opportunities to develop the city and construct buildings in compliance with public safety and engineering principles

 

Details

There are several laws and regulations pertaining to urban development, with the Building Control Act B.E. 2522 and the Town and City Planning Act B.E.2562  being one of the most important among them. BMA exercise these legislations through

1. BMA Building Control Regulation 

2. Ministerial Regulation on the BMA Comprehensive Plan  B.E. 2556, with its fourth revision version is undergoing the process but with a delay in legislation process and lack of implementation which resulting in discrepancy between the planned infrastructures in the city, such as the public rail transport facilities, and the actual state of the city.

While there have been a few revisions of certain sections in the past, most of the related regulations remained unchanged for such a long period of time that they should be amended to better address the current circumstances of the city. 

Hence, the BMA will revise its regulations relating to urban planning and building control, as well as to accommodate the ongoing process of the Ministerial Regulation on the 4th BMA Comprehensive Plan to better suit the circumstances surrounding city developments today on the basis of engineering, public safety, within the given boundary of the legislation.

* Last updated on April 15, 2022
 

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี