นโยบาย chevron_right

ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสม

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - พื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดรูปที่ดินและบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนมีโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสมกับการพัฒนา

  - พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรจากระบบขนส่งมวลชนทางรางกับระบบขนส่งมวลชนรอง (feeder) ที่เหมาะสม 

 

รายละเอียด

การจัดรูปที่ดินเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเมือง โดยอาศัยอำนาจจากพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 วิธีนี้จะช่วยให้เกิดการจัดรูปแปลง/กรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการพัฒนา การจัดรูปที่ดินยังเป็นเครื่องมือทางผังเมืองที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เพราะเจ้าของแปลงที่ดินในพื้นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินในกระบวนการจัดรูปแปลงที่ดินและการวางตำแหน่งหรือเส้นทางของโครงสร้างพื้นฐาน

พื้นที่บริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนทางรางและจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดรูปที่ดินและพัฒนาตามหลักการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (transit-oriented development: TOD) ซึ่งบริเวณรอบสถานีที่มีรูปแปลงที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการพัฒนา เช่น แปลงที่ดินทางการเกษตร หรือบริเวณรอบสถานีที่เจ้าของแปลงที่ดินมีความเป็นไปได้ที่จะรวมตัวกันและเจรจาในการจัดรูปที่ดินเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี การจัดรูปที่ดินเป็นไปเพื่อทำให้รูปแปลงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สวนสาธารณะ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาให้เมืองมีความหนาแน่นและโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกันตามที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดไว้

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Promote land reform in the right area.

 

What do Bangkokians get?

- The area suitable for land reform and the areas around the public transport stations whose basic structure is suitable for development.

- Appropriate transition area from rail public transit systems to the feeder systems

 

Details

Land reform is one approach to urban development.  Under the Land Reform Act for Area Development B.E. 2547 (2004).  This will help with land transfer/ land ownership to provide the right infrastructure for the development. Land reform is also an urban planning tool that focuses on the participatory process because the landowners in the area must be involved in the decision-making process and the placement or routing of the infrastructure.

 

The area around the rail public transit systems and transits have potential as a pilot project for transit-oriented development (TOD) where the area around the station has land plots and infrastructure suitable for development, such as agricultural land plots or the area around the station where the owner is open for negotiation.  The land reform of these areas can turn into basic infrastructures like roads, parks, and other infrastructure in line with urban planning for the city with a dense population as planned by BMA.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี