นโยบาย chevron_right

โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวัน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - อาหารถูกหลักโภชนาการสำหรับนักเรียน กทม.ฟรี ทั้งสำหรับช่วงเวลาปกติและในช่วง study from Home

 

รายละเอียด

โดยปกติ กทม.และรัฐมีการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารเที่ยงให้กับนักเรียน กทม. แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดที่นักเรียนต้องเรียนจากที่บ้าน ทำให้นักเรียนอาจไม่ได้รับการใส่ใจเรื่องโภชนาการอย่างดีพอ

ดังนั้น กทม.จะผลักดันให้โรงเรียนเป็นตัวกลางในการแจกจ่ายอาหารให้กับนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อไม่เป็นการผลักภาระในการดูแลเด็กนักเรียนให้กับผู้ปกครอง 

นอกจากนี้ กทม.จะร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการออกแบบเมนูอาหารอย่างสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเลือกโดยคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และพิจารณาจัดทำอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคน เช่น สอดคล้องกับความเชื่อศาสนา เป็นต้น

 

หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (คลิก)

 

BMA schools as quality nutrition sources for the youth’s breakfast and lunch

 

What will Bangkok residents get?

  - Free, healthy and nutritious meals for BMA schoolchildren, both during regular operation and study-from- home periods

 

Details

The BMA and the central government usually support budgets for the schoolchildren’s breakfast and lunch at school. As they have been studying from home during the COVID-19 pandemic, their nutrition may not have been well taken of. 

 

The BMA plans to develop its schools to serve as a center for food distribution to students and communities in the neighborhood in order not to put the student care burden onto parents. Moreover, BMA plans to work with the private sector and civil society to creatively plan menus (with student recommendations) that are completely nutritious in accordance with the principle.