นโยบาย chevron_right

ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - แล็บคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่ใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

 

รายละเอียด

แม้ว่าโรงเรียนในสังกัด กทม.จะมีห้องแล็บคอมพิวเตอร์ครบทุกโรงเรียนแล้ว [1] แต่จากการลงพื้นที่ การสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองและคุณครูพบว่าโรงเรียน กทม.หลายแห่งมีความทรุดโทรม เก่าจนคอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ส่งผลให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับความรู้และความเข้าใจอย่างเต็มที่ เช่น ต้องแบ่งคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวระหว่างเพื่อนหลายคน

ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น (เช่น นโยบายพัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน) กทม.จะจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องแล็บคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้มีความทันสมัยใช้งานได้จริงทั้งในด้าน Hardware ที่เพียงพอเหมาะสมกับการใช้งานและ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นปัจจุบัน 

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 14 มีนาคม 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (คลิก)

 

Improving and Modernizing Computer Labs in every School

 

What will Bangkok residents get? 

  - Practical and up-to-date computer labs.

 

Details

Even though every school under the BMA has its computer labs [1], according to the surveys conducted among parents and teachers, many computer labs are old. Some computers do not work. As a result, students cannot fully make use of computer learning due to problems such as several students sharing the same computer.

 

To prepare the schools for future curriculums and teaching methods (such as the trilingual school policy through Thai and international curriculums and technology for working (นโยบายพัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา)), BMA will allocate the budget to improve and modernize computer labs in schools; there will be sufficient working hardware and up-to-date licensed software.

 

*Last updated on 14 March 2022 

based on public suggestions