นโยบาย chevron_right

ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - โอกาสในการเข้าถึงการศึกษารูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

 

รายละเอียด

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงเรียนในสังกัด กทม.ต้องจัดการเรียนการสอนแบบ study from home ซึ่งนักเรียนบางคนขาดความพร้อมทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ปกครองและช่วยไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา กทม.จะร่วมมือกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตสำรองให้นักเรียนที่ขาดอุปกรณ์สามารถยืมกลับไปบ้านเพื่อใช้งานได้ โดยนอกจากแท็บเล็ตแล้ว กทม.จะจัดเตรียมซิมอินเทอร์เน็ตไว้ให้นักเรียนยืมเพิ่มเติมด้วย

 

หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (คลิก)

 

Work with the private sector to provide tablets for students, especially during the study-from-home phase.

 

What do Bangkokians get?

  - Opportunities to access online education for students in need, reducing the financial burden of parents.

 

Details

Due to the COVID-19 pandemic, BMA-affiliated schools have had to let students study from home.  Some students are not equipped to attend. Therefore, to reduce the burden on parents and help students not to drop out of the education system, BMA will work with the private sector to provide spare tablets for students who lack equipment. They can borrow it for home use. Additionally, BMA will provide internet SIM cards for students to borrow as well.