นโยบาย chevron_right

เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ระบบสวัสดิการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครู

  - ครูในสังกัด กทม.ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

 

รายละเอียด

ปัจจุบันครูในสังกัด กทม.ได้รับค่าตอบแทนที่อาจไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในกรุงเทพฯ โดยหากอ้างอิงจากประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2565 มีการกำหนดอัตราเงินเดินครูผู้ช่วยเริ่มต้นอยู่ที่ 15,050 - 15,800 บาท [1] 

แม้ว่า กทม. จะมีการจัดสร้างบ้างพักครูไว้ในโรงเรียนแล้วบางแห่ง แต่บ้านพักเหล่านี้ยังขาดความครอบคลุมโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในที่มีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุให้ครู กทม.ย้ายออกจากพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อถึงความไม่ต่อเนื่องในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้ครู และเป็นการรักษาครูที่มีคุณภาพให้อยู่กับโรงเรียนสังกัด กทม. กทม.จะเพิ่มสวัสดิการของครูในมิติต่าง ๆ ได้แก่

  1. การจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับครูเพิ่มเติมตามความต้องการ (มุ่งเน้นในพื้นที่ที่มีค่าเช่าสูง)

  2. ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อสร้างให้สวัสดิการของครูมีความครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 14 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Improve teachers’ welfare

 

What will Bangkok residents get?

  - A welfare system that reduces teachers’ expenses

  - Teachers under BMA enough for students

 

Details

Currently, teachers under BMA receives compensation that may not be sufficient to cover the cost of living in Bangkok. According to the announcement of the examination for the recruitment of assistant teachers No. 1/2565, the starting salary rate of assistant teachers is 15,050 - 15,800 baht [1].

Although BMA has provided accommodation for teachers in some schools, the benefit is still short in some area of inner Bangkok where the cost of living is relatively high. This is one of the reasons why teachers in Bangkok move out of the area, resulting in discontinued teaching and learning activities for students.

 

Therefore, in order to reduce the cost of living for teachers and to motivate qualified teachers to work at schools under BMA, BMA will increase welfares of teachers in various dimensions, including

  1. Providing additional teachers’ accommodation as needed (especially in areas with high rental rates)

  2. Assisting with transportation costs to create teachers’ welfares that cover main daily expenses

 

*Last update: 14 March 2022