นโยบาย chevron_right

ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลงานบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

 

รายละเอียด

ปัจจุบันการประเมินวิทยฐานะของครูในกรุงเทพฯ ยังเป็นระบบเก่าที่มีการตรวจเอกสารและงานวิจัยค่อนข้างมาก นับเป็นการสร้างภาระงานและสร้างปัญหากับครูไม่น้อย ซึ่งรวมถึงการไม่มีเวลาเตรียมการสอนตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ดังนั้นเพื่อลดภาระงานเอกสารและสร้างความเชื่อมโยงของการประเมินกับการพัฒนาการศึกษา กทม.จะศึกษาแนวทางในการประเมินผลวิทยฐานะใหม่ เช่น ระบบการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรครูร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ระบบการประเมินผลงานตามสมรรถนะ โดยระบบการประเมินใหม่นี้จะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เป็นภาระงานเพิ่มเติมให้กับครูจนไม่มีเวลาให้กับนักเรียน

 

หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (คลิก)

 

Adjustment of criteria for promotion of academic standing in correspondence with teaching and reduction of paperwork burden

 

What will Bangkok residents get?

  - Effective education management with evaluation of educational staff in accordance with learning objectives

 

Details

The current assessment of the BMA teachers’ academic standing is still an old system with verification of quite a lot of documents and research. This creates quite a workload and a problem for teachers who would not have enough time for class preparation in accordance with the set goals.

 

To ease paperwork burden and to integrate assessment and educational development, BMA plans to restudy the guideline for academic standing evaluation, such as a system for setting goals for teaching personnel development in cooperation with local higher education institutions, and performance evaluation system. This new assessment system will be based on grounds that would not add so much workload for teachers that they have no time for students.