นโยบาย chevron_right

Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครู

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้คุณครูที่มีเวลาให้กับการเตรียมการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนมากยิ่งขึ้น

  - ได้ตัวแทนในการช่วยแบ่งเบาภาระงานเอกสารให้กับครู

 

รายละเอียด

ภาระความรับผิดชอบของคุณครูหลายมิติมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี เช่น

  - ในแง่เนื้อหาการสอน จากที่มีการบรรจุวิชาวิทยาการการคำนวณ (coding) เข้าไว้ในหลักสูตรแกนกลาง

  - ในแง่รูปแบบการสอน จากที่สถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์จึงต้องมีการใช้เครื่องมือและโปรแกรมในการเรียน

  - ในแง่การจัดทำรายงานสรุปผลจากการสอน เช่น การคำนวณการตัดเกรดนักเรียน การเขียนรายงานสรุปการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ซึ่งหากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีแล้วอาจะทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นอุปสรรคในการดำเนินการแทนที่จะเป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกได้

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของครู กทม.จะสร้างทีม Digital Talent เพื่อช่วยเหลือในด้านความรู้และสร้างความคุ้นเคยสำหรับการใช้เทคโนโลยีให้กับครูกทม. โดยกำหนดให้ Digital Talent หนึ่งคนดูแลโรงเรียนประมาณ 5 โรงเรียนโดยจะมีการจัดกลุ่มให้โรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (เช่น โรงเรียนมัธยมปลายเหมือนกัน อยู่ในพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกัน) เพื่อให้สามารถช่วยดูแลครูได้อย่างทั่วถึงในแต่ละด้านที่กำหนดไว้ 
(อ้างอิงหลักการจากแนวคิดของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED)

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 14 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (คลิก)

 

Digital Talent: Technological assistance for teachers

 

What will the people of Bangkok get?

  - More time for teachers in preparing lessons and taking care of students

  - Means of lightening the load of teachers in dealing with documents

 

Details

In general, the responsibilities of teachers involve the use of technologies in several aspects, including:

  -   In terms of teaching content, coding has been included as a subject in core curriculum;

  -   In terms of forms, due to the COVID-19 situations, online teaching necessitates the use of technological devices;

  -   In terms of evaluation, teachers are required to employ technologies in calculating students’ grades, presenting annual academic summary reports, etc. If the teachers lack adequate technology proficiency, these methods designed to help lighten the load for teachers might turn out to be more of a burden instead.

 

Hence, to support the use of technology for teachers, the BMA will form a team of Digital Talents to help provide teachers in Bangkok with essential knowledge. One Digital Talent will be assigned to approximately five schools, all of which are to share certain common traits (i.e. all are high schools in the same area). This is to ensure that every teacher receives the kind of assistance they need (according to the principles of Connext ED Foundation).