นโยบาย chevron_right

กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - มีมาตรฐานอ้างอิงการควบคุมความสว่างของพื้นที่ต่างๆ ของเมือง

  - ลดมลภาวะทางแสงที่เกินจำเป็นจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียด

ในบริเวณพื้นที่พาณิชยกรรม ย่านต่างๆ ชั้นในของกรุงเทพฯ ถนนหรือจุดตัดการจราจรสำคัญ บ่อยครั้งพบว่ามีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะทางแสง โดยเฉพาะจากป้ายโฆษณาประเภทจอนอกอาคารต่างๆ 

เพื่อแก้ปัญหาด้านความสว่างให้มีความเหมาะสม กทม.จะ

  1. จัดทำค่ามาตรฐาน และมาตรการระดับต่างๆ ในการควบคุมค่าความสว่างของแหล่งกำเนิดแสง ป้ายโฆษณาของเมืองโดยรวม ให้เป็นมิตรกับประชาชนผู้สัญจรและผู้อยู่อาศัย

  2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ กทม.มีหน้าที่ดำเนินตรวจสอบติดตามให้ความสว่างของป้ายให้ตามมาตรการที่กำหนด

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Digital billboards’ brightness standard configuration

 

What will Bangkok residents get?

  - Digital billboards’ brightness standards in different areas of the city

  - Reduction of excessive light pollution from various light sources in Bangkok

 

Details

In Bangkok’s commercial areas, inner city neighborhoods and major roads or traffic intersections, light pollution, especially from outdoor digital advertising billboards, is causing nuisance and trouble.

 

In order to solve this problem, the BMA plans to set standard values and measures to regulate the brightness of light sources and digital billboards city-wide, making them visually friendly to commuters and residents.

 

In addition, BMA officials will take on the responsibility of enforcing these measures to reduce the impact of nuisances concerning public safety and welfare.