นโยบาย chevron_right

พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - เพิ่มความปลอดภัยทั้งย่านจากการเข้าถึงอุปกรณ์ระงับเหตุ

 

รายละเอียด

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีบริบทอาคารหลากหลายรูปแบบอยู่คละกันในพื้นที่เดียวกัน เช่น มีอาคารขนาดใหญ่แทรกตัวสลับกับอาคารห้องแถวพาณิชย์ อาคารชุด หรือชุมชน ซึ่งอาคารส่วนมากที่เป็นรูปแบบอาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารโรงงาน และพื้นที่บริษัทห้างร้านต่าง ๆ จะมีอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย สาธารณภัย ตามข้อบัญญัติ  เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2554 รวมถึงกฎหมายสำหรับอาคารเฉพาะ เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

ข้อบัญญัติข้างต้นทำให้ในแต่ละพื้นที่มีอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัยประจำอาคารหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป เพื่อป้องกันการขยายวงของอัคคีภัย และใช้ทรัพยากรในพื้นที่ในการระงับเหตุให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กทม.จะดำเนินการดังนี้

1. พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ดับเพลิงในระดับย่าน เพื่อให้ทราบถึงประเภท จำนวน และตำแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์ 

2. ใช้บัญชีดังกล่าวในการสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ ทำการทบทวนให้รายการอุปกรณ์มีความเที่ยงตรงกับความเป็นจริง ใช้งานได้อยู่เสมอ 

3. สนับสนุนการเพิ่มเติม ซ่อมแซม หมุนเวียนอุปกรณ์ที่ขาดตกบกพร่อง

4. เมื่อเกิดเหตุผู้อยู่อาศัยในย่าน อปพร. อาสาสมัครกู้ภัย และเจ้าหน้าที่ สปภ. ตรวจสอบและเรียกใช้อุปกรณ์ในละแวกใกล้เคียง สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระงับเหตุ

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Development of Equipment Account for Emergency Response at District Level

 

What will Bangkok residents get?

  - District-level safety due to the availability of disaster response equipment

 

Details

Bangkok is a city with many large buildings interspersed with smaller ones. Most of them are commercial buildings, large buildings, factories, and offices. While larger buildings are well equipped with fire safety equipment, smaller ones including households are less prepared in terms of fire equipment and tools. BMA will develop a fire safety equipment account at the district level to display the location and availability of the equipment, and ensure its readiness to deal with unexpected incidents in time.