นโยบาย chevron_right

จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 

  - การเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายและความสูญเสีย

 

รายละเอียด

ด้วยบริบทของเมืองโดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอยแคบๆ บ้านเรือนริมคลองที่มีเพียงทางเดินขนาดเล็กต่างๆ รวมถึงในช่วงเวลาที่การจราจรคับคั่งนั้น ทำให้พาหนะดับเพลิงทั่วไปอย่างรถบรรทุก รถกระบะเข้าถึงได้ยาก 

ดังนั้น กทม.จะศึกษาการจัดหารถดับเพลิงขนาดเล็ก เรือดับเพลิงขนาดเล็ก หรืออุปกรณ์เครื่องลากจูงหาบหาม ที่มีความจุน้ำ ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์การระงับเหตุและช่วยเหลือขั้นเบื้องต้นในการเผชิญเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย ที่สามารถเพิ่มความคล่องตัว และลดระยะเวลาในการเข้าระงับเหตุให้ได้ตามมาตรฐานสากล

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Fire trucks for confined areas

 

What will Bangkok residents get?

  - Prompt fire incidence management, minimizing damage and loss

 

Details

Urban contexts, especially communities with narrow alleyways, canal-side houses with small walkways and traffic congestions, make it difficult for standard fire fighting vehicles like trucks and pickups to reach the incidents.

 

The BMA plans to study the procurement of small fire trucks, fireboats, towing equipment with water pumps as well as emergency response and first aid equipment for fire and public disasters which can increase flexibility and reduce incident access time in accordance with international standards.

ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุเชิงรุก
Improving CCTVs for Active Crime and Accident Prevention
ปลอดภัยดี
ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
Use of crime data to designate danger areas, creating safe environments
ปลอดภัยดี
พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน
Development of Equipment Account for Emergency Response at District Level
ปลอดภัยดี
พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย
Development of training course for disaster workers
ปลอดภัยดี
พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ
Development of digital database of construction drawings and building plans to support efficient incident response
ปลอดภัยดี