นโยบาย chevron_right

ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ประชาชนมีความพร้อม รู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสาธารณภัยหรืออัคคีภัย

  - กลุ่มเปราะบางมีการฝึกฝนการปฏิบัติตัวในการเอาตัวรอดให้ปลอดภัย

  - เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยมีความพร้อมในการระงับเหตุในพื้นที่ต่างๆ กับเหตุการณ์รูปแบบที่หลากหลาย

  - เจ้าหน้าที่ระดับบริหารมีความคุ้นเคยกับขั้นตอน หน้าที่ และในการบริหารจัดการระงับเหตุ และสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

 

รายละเอียด

การฝึกซ้อมเผชิญเหตุให้คุ้นเคยกับการปฏิบัติตัวในแต่ละสถานการณ์สำคัญต่อการเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอด การมีทักษะระงับเหตุเบื้องต้น และลดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

 

กทม.ต้องจัดสรรให้มีการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุในสถานการณ์สาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ (multi-hazard) เฉพาะหน้า เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มคนทุกระดับ ดังนี้

  1. ฝึกฝนประชาชนในการเผชิญสาธารณภัย เพื่อสร้างความตระหนักถึงข้อปฏิบัติในการระงับเหตุเบื้องต้น การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ความคุ้นชินกับสถานที่

  2. ฝึกฝน รวมถึงพัฒนาหลักสูตรในการเอาตัวรอด ที่เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เช่น นักเรียนประถม-มัธยม ครอบครัวเด็กอ่อน ชุมชนแออัด อาคารชุดสูง หรือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล โดยให้มีการฝึกฝนเป็นประจำทุกปี มีการสาธิตเหตุการณ์และฝึกการภาคปฏิบัติ อย่างทั่วถึง

  3. จัดให้มีการซักซ้อมระหว่างเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้มีความคล่องตัว เพิ่มความต่อเนื่อง ลดข้อจำกัดระหว่างหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติการแข่งกับเวลา

  4. ฝึกฝนการบูรณาการระหว่างผู้บัญชาการสถานการณ์ (ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ว่าราชการจังหวัด) และทีมงานสนับสนุน (ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ Situation Awareness Team : SAT และ Damage Assessment and Needs Analysis : DANA) ทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้า และประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Comprehensive incident response drills for both residents and officers

 

What will Bangkok residents get?

  - Readiness and knowledge of disaster and fire response procedures

  - Vulnerable groups are protected in emergencies

  - Safety officers’ readiness to respond to various incidents in different areas

  - Executive officers’ familiarity with the procedures and duties in the management of incidents and emergencies

 

Details

Incident response drills are critical for one’s survival chances, basic incident control skills and help reduce impacts of unforeseen events.

 

BMA needs to organize drills for responses to different types of immediate disaster situations (multi-hazard) to create familiarity for all groups of people with the following details:

  1. Training of residents in different areas to raise their awareness of the preliminary incident response procedure, survival tactics for various situations and familiarity with their neighborhoods;

  2. Drills for officers, volunteers, and field operators from various sectors for agility, more continuity and reduction of constraints between different agencies in operations against time;

  3. Practice integration between different situation commanders (district director or city governor) and the support team (Situation Awareness Team: SAT) both at the district and city levels to manage immediate situations and to coordinate between relevant agencies.