นโยบาย chevron_right

ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - วินัยจราจรเป็นระเบียบมากขึ้น

  - มีตัวอย่างชัดเจนของเจ้าหน้าที่ กทม.ในการรณรงค์กวดขันระเบียบวินัยการจราจร

 

รายละเอียด 

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการพัฒนากายภาพถนนอาจไม่สามารถยกระดับวินัยจราจรได้ทั้งหมด การรณรงค์วินัยจราจรจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

ดังนั้น กทม.จะรณรงค์จิตสำนึกวินัยจราจร กฎหมายจราจร ระเบียบการใช้ยานพาหนะ ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดคุณลักษณะการขับขี่ที่มีวินัย ปลอดภัย เป็นวงกว้าง โดยเริ่มจาก 4 องค์กร

  1. โรงเรียน ให้มีการอบรม ให้ความรู้ ปลูกฝั่งระเบียบวินัยจราจร ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน

  2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานและลูกจ้างในสังกัด กทม. 

  3. ขนส่งมวลชนในการกำกับดูแลของรัฐ รถเมล์ รถแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ 

  4. บริษัทขนส่ง เดินทาง ส่งอาหารต่างๆ 

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Conscience cultivation, order promotion and strict regulation of traffic discipline


What will Bangkok residents get?

  - More orderly traffic discipline

  - Clear examples by BMA staff in traffic discipline campaign

 

Details

Strict law enforcement and physical development of roads may not be enough to completely improve traffic discipline: a traffic discipline campaign is thus important.

 

BMA plans to campaign for conscience in road traffic discipline and regulations on the use of vehicles, starting from BMA officers, departments and employees and continuing to motorcycle taxi riders, transportation, travel and food delivery companies, in order to widely create disciplined and safe driving.

ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร
Use of CCTV to enforce drivers’ discipline
ปลอดภัยดี เดินทางดี
ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
Investigating and improving crosswalks across Bangkok to meet safety standards
ปลอดภัยดี เดินทางดี
รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
Campaign for civil rights and discipline with regards to traffic, cleanliness, corruption, and the environment.
ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการดี +1
พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก
BMA’s Staff– Proactive Safety Inspection
ปลอดภัยดี เดินทางดี
กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
Designation of agency responsible for dependable and safe infrastructures
ปลอดภัยดี เดินทางดี