นโยบาย chevron_right

ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง

ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร
Use of CCTV to enforce drivers’ discipline
ปลอดภัยดี เดินทางดี
พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก
BMA’s Staff– Proactive Safety Inspection
ปลอดภัยดี เดินทางดี
รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
Campaign for civil rights and discipline with regards to traffic, cleanliness, corruption, and the environment.
ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการดี +1
ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย
Safe, well-lit bus stops with information on bus routes
ปลอดภัยดี เดินทางดี
กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
Designation of agency responsible for dependable and safe infrastructures
ปลอดภัยดี เดินทางดี