นโยบาย chevron_right

พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - สภาพแวดล้อมความปลอดภัยของการเดินทางได้รับการตรวจสอบและแก้ไขเป็นประจำ

  - ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

รายละเอียด

กทม.มีพนักงานที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อยู่จำนวนมาก ทั้งพนักงานความสะอาด หรือเจ้าหน้าที่เทศกิจ ซึ่งมีรอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร หมุนเวียนกันไปทั้งกลางวันและกลางคืน พนักงานเหล่านี้จึงทำงานกับสาธารณูปโภคเมืองอยู่แล้ว

เพื่อให้กทม. ดูแลสาธารณูปโภคได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น กทม.จะมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าพนักงานกำหนดหน้าที่รับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ โดย

 1. กำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานสภาพถนน แสงสว่าง ทางเท้า การจัดการขยะ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ของ กทม. 

 2. จัดเตรียมระบบ และอุปกรณ์เครื่องมือในการรายงานปัญหาต่าง ๆ ให้

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 16 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

BMA’s Officers – Proactive Safety Inspection
 

What will Bangkok residents get?

  - Traffic environments will be regularly reviewed and revised.

  - Reduced risk of traffic accidents

 

Details

The BMA has a large number of officers working at the local level. Assigning responsibilities as an inspector overseeing various operations related to public utilities, traffic systems, and city safety will significantly fix various problems, for example, assigning street sweepers and municipal officers to spot malfunctioning lights during the early hours in the morning.

ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด
Conscience cultivation, order promotion and strict regulation of traffic discipline
ปลอดภัยดี เดินทางดี
ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
Investigating and improving crosswalks across Bangkok to meet safety standards
ปลอดภัยดี เดินทางดี
ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร
Use of CCTV to enforce drivers’ discipline
ปลอดภัยดี เดินทางดี
ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย
Safe, well-lit bus stops with information on bus routes
ปลอดภัยดี เดินทางดี
กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
Designation of agency responsible for dependable and safe infrastructures
ปลอดภัยดี เดินทางดี