นโยบาย chevron_right

กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ปลอดภัย 

  - การร้องเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแต่ละครั้งมีผู้รับผิดชอบแน่ชัด 

 

รายละเอียด

หน่วยงานและพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ต่างมีหน่วยงานในสังกัด กทม.รับผิดชอบอยู่แล้ว เพื่อเป็นการจัดการไม่ให้เกิดการทับซ้อน จนเว้นว่างในการดูแล ซ่อมบำรุง และรับรู้กันโดยสาธารณะ 

กทม. จะมีการกำหนดและประกาศหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ทางข้าม สะพานลอย สะพานและถนน โดยอาจระบุหน่วยงานไว้ในป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือระบุลงในแผนที่ Dashboard ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนโดยตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 23 มีนาคม 2563

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Designation of agency responsible for dependable and safe infrastructures

 

What will Bangkok residents get?

 - Safe infrastructures, public utilities and services

 - Clearly designated responder to each complaint on infrastructure

 

Details

BMA’s work units are already responsible for different infrastructures. For better management without overlapping which causes loopholes in care, maintenance and public relations, there should be announcements of specific agencies responsible for infrastructures, such as crosswalks, pedestrian overpasses, bridges and roads, for example, on signs and Dashboard map of Bangkok.