นโยบาย chevron_right

รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - สังคมที่ประชาชนเคารพในสิทธิของกันและกัน

 

รายละเอียด

สร้างจิตสำนึกส่วนรวมในการอยู่ร่วมกัน รักษาสิทธิร่วมกัน และวินัยของพลเมือง ทั้งด้านจราจร ความสะอาด ความโปร่งใส และสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเมือง การแยกขยะ การเคารพกฎจราจร ความโปร่งใสและสิทธิในการตรวจสอบ โดยรณรงค์กับทั้งโรงเรียนในสังกัด กทม. เจ้าหน้าที่และบุคลากร อาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร และกลุ่มประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะ เช่น 

  - วินมอเตอร์ไซค์ คนขับรถขนส่ง ในมิติจราจร

  - แม่บ้าน นิติบุคคล ในมิติด้านความสะอาด (การแยกขยะ)

  - เด็กนักเรียน อบรมในทุก ๆ มิติเพื่อให้เป็นส่วนช่วยสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ

นอกเหนือจากการรณรงค์แล้ว กทม. จะปรับปรุงการออกแบบเมืองควบคู่ไปด้วยเพื่อช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน เช่น 

  - การออกแบบมาตรฐาน สี รูปแบบของถังขยะใหม่ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการแยกขยะมากยิ่งขึ้น เช่น จุดเทน้ำทิ้งคู่กับที่ทิ้งแก้วพลาสติก จุดวางไม้เสียบลูกชิ้น

  - เพิ่มความสว่าง เพิ่มสัญญาณเตือน และจัดการกับสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทำให้มองไม่เห็นผู้ข้าม 

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 29 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Campaign for civil rights and discipline with regards to traffic, cleanliness, corruption, and the environment.

 

What do Bangkokians get?

  - A society in which people respect each other's rights.

 

Details

Create a collective awareness of coexistence, uphold the collective rights and discipline of citizens in traffic, cleanliness, transparency, and the environment.  Examples include maintenance of cleanliness, and the urban environment, waste separation, respecting traffic rules, transparency, and the right to audit by campaigning among the schools affiliated with BMA, BMA staff, personnel, and volunteers to set a good example.

ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี ปลอดภัยดี
จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)
Database of low-priced rental rooms (housing stock)
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว
Application for CCTV Footage – Fast and Convenient
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด
Define Responsibilities and Objectives of the District and Provincial Disaster Prevention and Mitigation Committees
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต
District-level disaster prevention and mitigation action plans
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี