นโยบาย chevron_right

สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - นักเรียนในสังกัด กทม.ได้เรียนรู้และทดลองนอกห้องเรียน

  - นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ

 

รายละเอียด

ปัจจุบันมีโครงการที่พัฒนาการสอนเพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปที่มีความตั้งใจอยากช่วยเหลือการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมกับเด็กๆ 

กทม.จะช่วยสนับสนุนให้โครงการเหล่านี้เข้ามาดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  ผ่านการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน ทั้งในมิติวิชาการที่จะเป็นการเสริมความรู้เชิงลึกหรือการทดลองเพิ่มเติมนอกห้องเรียน และการเสริมในมิติการใช้ชีวิตและวิชาชีพ (เช่น design thinking, ร้องเพลง, เต้น) ซึ่งจะเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนในสังกัด กทม.ได้ โดยนอกเหนือจากโครงการของเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว กทม.จะร่วมมือกับนิสิตนักศึกษาฝึกสอนตามสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้ามาช่วยเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ด้วย

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Create a network with the private sector for the After-School Tutoring Program

 

What do Bangkokians get?

  - Students of BMA-affiliated schools will learn and experiment outside the classroom.

  - Students and the general public spend their free time creatively and participate in promoting their children's learning.

 

Details

Currently, there are many after-school programs that allow students, new graduates, and the general public who are eager to contribute to education to engage and share their knowledge with children.

 

The BMA will support these projects and make them more active in schools through collaborative curriculum design, both in the academic sphere that will foster in-depth knowledge and further experimentation outside the classroom and in the life and professional dimension (e.g. design thinking, singing, dancing) which will help to open up the world for students of BMA-affiliated schools. In addition to the existing private projects, BMA will work with students and tutors at higher education institutions so they can help as a driving force for these projects.