นโยบาย chevron_right

โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open data

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ข้อมูลของโรงเรียนสังกัด กทม.ที่เปิดเผยและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้

 

รายละเอียด

ข้อมูลของโรงเรียนสังกัด กทม.บางโรงเรียนขาดกระบวนการการเปิดเผยทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ยาก ส่งผลให้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ดังนั้น กทม.จะเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียนในมิติต่างๆ เช่น การใช้งบประมาณ แผนการดำเนินการ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน ขึ้นอยู่บน Cloud พร้อมกับการแสดงผลบน Dashboard ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ (เช่น โรงเรียน ภาคประชาสังคม ผู้ปกครอง เอกชน) ให้เข้ามาช่วยกันคิด แก้ไขปัญหา ออกแบบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อนักเรียนมากยิ่งขึ้น (อ้างอิงจาก มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED)

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

High-efficiency BMA schools with open data

 

What will Bangkok residents get?

  - BMA schools’ open data welcoming public participation

 

Details

Some BMA schools lack information disclosure process, making it difficult for the public to access it. As a result, they cannot participate in the school development.

 

BMA plans to publicize many dimensions of its schools such as budgets, action plans, indicators, educational achievement and quality assessment results on Cloud with an easy-to-understand dashboard display. This is in order to create cooperation between different sectors (such as schools, civil society, parents and private sector) in solving problems and creating guidelines for school development for higher efficiency and better outcomes for students (Reference: CONNEXT ED Foundation).