นโยบาย chevron_right

พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - สมรรถนะของผู้เรียนที่สูงขึ้นทั้งในแง่วิชาการและการใช้ชีวิต

  - พื้นที่แลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะของคุณครู

 

รายละเอียด

โรงเรียนของ กทม. นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับนักเรียนในการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นพื้นที่ให้คุณครูและบุคลากรได้เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกัน โดย กทม.จะนำแนวทางโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักวิชาการ ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ (school as a learning community) ซึ่งประกอบด้วยแนวทางหลัก ๆ ดังนี้

  - นักเรียน: ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (action-oriented) และเรียนรู้ร่วมกันจากเพื่อน ๆ ในระดับชั้นเรียน เพื่อให้เกิดสมรรถนะผู้เรียน (competency) ที่ทันต่อการเรียนรู้และการทำงานแห่งอนาคต

  - ครู: พัฒนาครูจากการทำงานจริง และ จากคำแนะนำของครูท่านอื่น ๆ ‘ครูทุกคนเก่งขึ้นจากห้องเรียนของตนเอง’ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ‘ครูช่วยครู’ ทั้งภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนและจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันของเครือข่ายคุณครูต่าง ๆ

  - ผู้อำนวยการ: ร่วมออกแบบ สะท้อนแนวคิด แนะนำการเรียนการสอนให้กับครู ไม่ว่าจะครูใหม่ หรือ ครูเก่า สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 

Development of school teaching and learning with 'Learning School' concept


What will Bangkok residents get?

  - Higher student competency in their academic and personal lives

  - Teacher’s skill exchange and development space

 

Details

BMA schools are a learning space for not only students but also teachers and personnel. The BMA plans to implement the “Learning School” concept emphasizing the co-learning among students, teachers, administrators, parents, academics, communities and various sectors (school as a learning community) and promotion of learning through actual practice (action-oriented) and learning together with friends of the same grade level in order to enhance the learners’ competency to keep up with future learning and works. Along with the on-site teacher development 'Every teacher is better from their own classroom' through the 'Teachers help teachers' learning community both within each school, between schools and through the information exchange among teachers' networks.