นโยบาย chevron_right

จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้ทางเดินเท้าที่มีต้นไม้ให้ร่มเงาและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพื้นที่

 

รายละเอียด

หน่วยงานที่ดูแลต้นไม้ใน กทม.ประกอบด้วยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สำนักงานเขตทั้ง  50 เขต [1] และการไฟฟ้านครหลวง [2] โดยกรุงเทพฯ มีต้นไม้ที่อยู่ตามแนวสายไฟฟ้าประมาณ 1.5 แสนต้น [3] 

การตัดแต่งต้นไม้ริมทางเท้าที่ผ่านมาจะดำเนินการในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกีดขวางการก่อสร้าง หรือมีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น กิ่งก้านของต้นไม้ไประแนวสายไฟฟ้าซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร [4] หรือไฟดับโดยมีสาเหตุจากต้นไม้เกี่ยวสายไฟ หรือกิ่งหักเมื่อเกิดพายุ ซึ่งต้องใช้เวลาแก้ไขหลายชั่วโมง [5] 

พ.ศ. 2561 กทม.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพมหานครให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการตัดแต่งต้นไม้จาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 6 รุ่น รวม 194 คน และได้มอบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับการตัดแต่งต้นไม้ให้แก่สำนักงานเขต อีกทั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนางานด้านรุกขกรรมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการอบรมด้านรุกขกรรม โดยเน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย [6] และปี พ.ศ. 2563 ได้เปิดอบรมอีกกว่า 217 คน [7]

อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีกรณีการตัดต้นไม้แบบผิด ๆ เช่น ตัดครึ่งต้น ตัดกิ่งจำนวนมาก ดังปรากฏในหน้าสื่อบริเวณถนนวิทยุช่วงปี พ.ศ. 2563 [8] และยังมีอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นแคระแกร็น โตไม่เต็มที่ ฟอร์มไม่สวย ไม่ให้ร่มเงาแก่ทางเท้า บ้างก็ถูกตัดจนยืนต้นตาย นอกจากนี้ต้นไม้หลายพื้นที่ยังไม่เหมาะสมกับขนาดทางเท้า บางจุดต้นไม้ใหญ่คับทางเท้า บางจุดรากต้นไม้ชอนทางเท้าจนเกิดความเสียหาย แม้ว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่จะผ่านการอบรมรุกขกรรมมาแล้วก็ตาม 

ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจาก การกำหนดเวลาในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การดูแลต้นไม้บนถนนทั้งเส้นแค่วันเดียว บางครั้งให้เวลาแค่ครึ่งวัน ส่วนหนึ่งเนื่องด้วยเพราะเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบหลายอย่าง เช่น ลอกท่อ จัดซุ้มไฟ ด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้วนั้นต้นไม้หนึ่งต้นใช้เวลา 2 วัน หรืออาจจะมากกว่านั้น [9]

ดังนั้น กทม.จะดำเนินการดูแลต้นไม้ ดังนี้

  •  จัดการอบรมรุกขกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้เดิมของ กทม.
  •  จัดให้เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมเป็นรุกขกรประจำเขต มีหน้าที่ในการดูแลต้นไม้เป็นการเฉพาะ
  •  จัดทำทะเบียนต้นไม้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพฯ สำรวจและประเมินสุขภาพต้นไม้เป็นประจำ เพื่อวางแผนดูแลต้นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  กำหนดแนวทางและกำหนดรอบการดูแลรักษาต้นไม้ให้กับแต่ละเขต 
  •  กำหนดต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ สภาพเมือง และสภาพทางเท้า 
  •  ตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นไปตามหลักการ โดยไม่รบกวนสายไฟ ให้ร่มเงา ปลอดภัย และแข็งแรง
  •  หากมีเหตุจำเป็นให้ต้องย้ายต้นไม้ จะดำเนินการด้วยการล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญ

 

*อัพเดตล่าสุด วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Recruiting professional arborists to take care of the trees in each district

 

What will Bangkok residents get?

  - Pavements lined with trees providing shades and beautiful atmosphere

 

Details

Agencies responsible for taking care of trees in Bangkok include the Environmental Office, the 50 District Offices [1], Metropolitan Electricity Authority (MEA) [2], with approximately 150,000 trees along electric power lines [3].

Currently, branches along the pavements are trimmed when they become obtrusive to constructions or pose safety risks, such as when the branches grow entangled with electric power lines, which might possibly lead to such as electrical accidents [4] as short circuits, blackouts, branches breaking off in case of storms, all of which take hours to fix [5].

In 2018, the BMA held a practical arboricultural training programs for staff tasked with trimming branches in the 50 districts of Bangkok. So far, six training courses have been completed, producing 194 workers in total, with safety equipment used in the trimming processes being given to each district office. In addition, the Bangkok Arboriculture Committee has been founded as a collaboration between the BMA, government agencies, private sectors, higher education institutes, and Bangkok’s citizens, in designing the training courses which put an emphasis on safe and appropriate arboricultural practice [6]. In 2020, 217 more staffs have been trained in this program [7].

 

However, misguided arboricultural practices, such as cutting trees in half and trimming too many branches, are still prevalent, as can be seen with the case of poorly pruned trees on Wireless Road in 2020 [8], among many other examples. This leads to trees being dwarfed, undergrown, deformed, unable to provide shade, or even standing dead. In other cases, the species of trees planted might not be fitting for the size of the pavements, with some being overgrown and too big, while others have intrusive root systems destroying the pavements. These issues are still common even with more workers with arboricultural training.

One of the causes of this problem stems from disproportionate time management. For example, responsible staff might have only one working day, or even half a day, to cover every tree on the whole course of the street, when in fact a team of arborists need at least 2 days to thoroughly treat one single tree [9]

 

Therefore, the BMA will take these following measures:

  1. Provide arboricultural training for the existing staffs in charge of pruning;

  2. Ensure that staffs who complete the training and become district arborists will be assigned exclusive tasks of treating trees;

  3. Issue licenses to designate trees as public properties of Bangkok and to probe and evaluate their health;

  4. Set up protocols to take care of trees in each district;

  5. Specify proper species of trees to be planted on certain pavements;

  6. Establish pruning guidelines, to ensure that all the trees stay clear of electric wires, provide shades, and remain safe and healthy.

 

*Last updated on March 12, 2022

สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า
Supporting the electric car ecosystem
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี เดินทางดี
ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone
Reduce personal vehicle use during rush hours with the Low Emission Zone.
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี เดินทางดี
จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง
Safe bicycle parking at every point of transit
สิ่งแวดล้อมดี เดินทางดี
รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
Campaign for civil rights and discipline with regards to traffic, cleanliness, corruption, and the environment.
ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการดี +1
เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี