คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ความโปร่งใสของภาครัฐ ซึ่งลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของธุรกิจ

  - กรุงเทพฯ ปลอดการคอร์รัปชั่น

 

รายละเอียดนโยบาย 

ปัญหาการรับเงินใต้โต๊ะและปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและการพัฒนาเมือง โดยหากพิจารณาจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2564 กทม. ได้คะแนน 88.32 ซึ่งแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์แต่ก็มีค่าที่ต่ำกว่าจังหวัดอื่น ๆ [1]

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น กทม. ดำเนินการอย่างน้อยใน 3 หัวข้อหลักดังนี้

  1. จริงจังกับการห้ามเรียกเก็บส่วย การปรับลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ (สำนักและฝ่าย) โดยผ่านการตรวจสอบจากทั้งโครงการสร้างการตรวจสอบภายในของ กทม. และการรับฟังการร้องเรียนและการแจ้งปัญหาของประชาชน

  2. พัฒนาระบบติดตามการดำเนินการและขออนุญาต (tracking system) เพื่อให้การขออนุญาตต่าง ๆ โปร่งใสเป็นไปตามที่คู่มือประชาชนกำหนดไว้ (เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง [2] ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการรวม 45 วัน) โดยทันทีที่ประชาชนยื่นเอกสารผ่าน จุดเดียวจบ (One Stop Service) แล้วประชาชนจะสามารถตรวจสอบสถานะการอนุญาตใน Tracking System ได้ทันที

  3. นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน เช่น การนำระบบเข้ามาช่วยคำนวณข้อกำหนดของการก่อสร้างตามที่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร บัญญัติไว้ เช่น ระยะร่น สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย เป็นต้น

  4. ลดการเจอกันระหว่างผู้ขออนุญาต และ ข้าราชการ ลดความเป็นไปได้ในการทุจริต และ รับใต้โต๊ะ ผ่านการจัดการแบบจุดเดียวจบ (One Stop Service) และ แนวคิดการย้ายการอนุญาตเข้าสู่ส่วนกลาง

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Be Transparent. Say No to Bribery.


What will Bangkok residents get?

  - Transparent government which reduces unnecessary financial burdens for businesses.

  - Corruption-free Bangkok

 

Details

Bribery and corruption are among the major structural problems that directly affect people and urban development. Although Bangkok earned a passing score of 88.32 on the Integrity and Transparency Assessment (ITA) in 2021, the result was lower than that of other provinces. [1]

 

To solve such problems, BMA will operate based on 3 objectives:

  1. The BMA will focus on the penalties for bribery crimes at the managerial and operational level (office and department) through internal audits and hearings of public complaints.

  2. Develop a tracking system for transparent operations (e.g., building permit application [2], which involves a total of 45 days)

  3. Adopt technologies to help reduce processes that require official decisions, for example, a system that assesses construction requirements as per the regulations established by BMA, including setbacks and usable areas.