นโยบาย chevron_right

สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - พื้นที่สีเขียวกระจายตัวอยู่ตามที่ต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนทั่วทั้งพื้นที่

  - มีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับเมืองเพิ่มเติม

 

รายละเอียด

การพัฒนาโดยเน้นการกระจายตัว เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวของประชาชน นอกจากการประยุกต์ใช้พื้นที่ของภาครัฐแล้วนั้น ยังสามารถผลักดันให้เกิดการเปิดพื้นที่ของภาคเอกชน เพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับสาธารณะต่างๆ ได้ในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบนที่ดินเอกชน (privately owned public space หรือ POPS) 

กทม.จะใช้มาตรการลดหย่อนภาษีจากการสร้างสาธารณประโยชน์ การหาภาคีในการร่วมพัฒนาพื้นที่ หรือการกำหนดข้อตกลงในเชิงการบริหารจัดการ เช่น การดูแลรักษา ทำความสะอาดโดย กทม. หรือการให้บริการสาธารณูปโภคโดยภาครัฐ เป็นต้น

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Support the conversion of public and private space into green space.

 

What do Bangkokians get?

  - A widespread distribution of green space across public and private places throughout the area.

  - An opportunity to develop additional green space for the city.

 

Details

A development with an emphasis on dispersion to increase people's accessibility to green spaces. In addition to government space, it is also possible to push for the opening up of private-sector spaces for public use in the form of Privately Owned Public Space (POPS).

 

The BMA will offer a tax incentive for public services in finding partners for joint development, or the formulation of administrative agreements such as maintenance, and cleaning by BMA, public utility services by the government sector, and so on.