นโยบาย chevron_right

เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - พื้นที่สาธารณะปรับเวลาเปิด-ปิดให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานของประชาชน

  - ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่สาธารณะให้ตอบโจทย์ประชาชน

  - พื้นที่สาธารณะเข้าถึงได้ด้วยขนส่งสาธารณะ

 

รายละเอียด

นอกเหนือจากการเพิ่มจำนวนพื้นที่สาธารณะแล้ว การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ก็เป็นอีกหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  

ปัจจุบันเวลาให้บริการสวนสาธารณะหลักของ กทม.คือ 05.00 - 21.00 น. ส่วนศูนย์กีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัยมักเปิดให้บริการพื้นที่รอบนอกตั้งแต่ 05.00 น. ในขณะที่ฟิตเนสหรือกิจกรรมภายในอาคารมักเปิดตั้ง 10.00 น. เป็นต้นไป 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ยังพบว่ามีบางประเด็นที่ยังไม่เป็นมิตรต่อประชาชนเท่าที่ควร เช่น
 - ห้องน้ำและห้องอาบน้ำบางแห่งไม่พร้อมให้ประชาชนใช้งาน 

 - ข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงพื้นที่ บางสวนมีขนส่งสาธารณะให้บริการบนถนนหลัก แต่ไม่มีรถสาธารณะเลี้ยวเข้าพื้นที่

ดังนั้น กทม.จะดำเนินการพัฒนา

  1. ปรับเวลาเปิด-ปิด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัยโดยรอบเพื่อขยายโอกาสการใช้งานให้กับคนทุกกลุ่ม และหากมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปรับเวลาได้ กทม.จะดำเนินการปรับปรุงประเด็นนั้นให้คลี่คลาย

  2. ปรับปรุงและเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องแต่งตัว เครื่องออกกำลังกาย (Fitness) แสงสว่าง CCTV ตู้เก็บของ (Locker) ฯลฯ ให้มีคุณภาพ เปิดให้ประชาชนใช้งาน และให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของทุกคนในการใช้งานพื้นที่ 

  3. การจัดสรรพื้นที่ค้าขาย (hawker center) สำหรับหาบเร่แผงลอย ที่กระจายอยู่รอบสวนสาธารณะให้มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ มีที่ซักล้าง มีบ่อดักไขมัน เป็นต้น

  4. ออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าใช้งานพื้นที่สาธารณะ เช่น ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ สภาพทางเดินที่สะดวกและสามารถรองรับจำนวนของผู้คนได้มากพอ และระบบขนส่งสาธารณะพาคนจากชุมชนโดยรอบมายังพื้นที่สาธารณะ

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 23 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Increase opening times, facilities, and access to parks and public spaces


What good will Bangkok people get?

  - The opening – closing time of public space will be more suitable to the people’s needs.

  - Facilities in public spaces will be improved to serve the people’s needs.

  - Public spaces will be more accessible with public transportation services.

 

Details

In addition to increasing the number of public spaces (เพิ่มจำนวนพื้นที่สาธารณะ), the development of public space management is another key to enabling people to access these areas to their full potential.

Currently, Bangkok's main public parks are open from 5:00 a.m. to 9:00 p.m., while sports centers and Happy Centers usually open for use of outdoor area from 5.00 a.m., while gyms and indoor activities usually open at 10:00 a.m. onwards.

Some facilities in the area are not entirely friendly to the public. For example:

  - Some toilets and bathrooms are not ready for people to use.

  - There are some limitations about access to the area. 

 

The following policies will be implemented.

  1. Changing service hours: The participatory process with users and local people will take place to broaden inclusive opportunities for all people. If it is not possible to change the service hours, the BMA will address that limitations until they are resolved.

  2. Improving and increasing infrastructure: Toilets, bathrooms, dressing rooms, lighting systems, CCTV systems will be improved and open to the public in a way that serves the lifestyle of all groups of users.

  3. Allocating hawker centers for street vendors scattered around the park for better hygiene and order. Washing areas and grease traps will be provided.

  4. Designing the environment that is friendly for public use: Signs, convenient walkways, and sufficient capacity will be provided. Public transportation services should be able to take people to the public area.