นโยบาย chevron_right

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

 

รายละเอียดนโยบาย

การจัดเก็บรายได้ ภาษีท้องถิ่นของ กทม.ยังมีบางประเด็นที่ไม่สามารถทำได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากข้อจำกัดในการดำเนินการ เช่น ข้อจำกัดในการเข้าไปตรวจสอบป้ายทุกอันใน กทม.ให้ครบถ้วนเพื่อจัดเก็บภาษีป้าย

ดังนั้นเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้กับ กทม.อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกับประชาชนทุกคน กทม.จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง เช่น การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายสตรีทวิวเข้ามาช่วยในการประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย การใช้เทคโนโลยีภาพทางอากาศเข้ามาเป็นตัวช่วยในการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้แล้ว กทม.จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถชำระภาษีท้องถิ่นได้ผ่านออนไลน์ทั้งหมด

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Efficiency enhancement in revenue collection for Bangkok residents’ benefit

 

What will Bangkok residents get?

  - Public benefit from efficient use and maximum benefit of increased budgets

 

Details

The BMA’s collection of revenues and local taxes are not fully operational in certain parts due to operational limitations, such as inspection of all signs for sign tax collection.

 

To enhance the efficiency of BMA’s tax collection for fair and treatment of all people, BMA plans to make use of technology to conduct data survey for accurate tax collection, such as the use of street view photo technology in assessment and collection of sign taxes and that of aerial photo technology in assessment and collection of land and building taxes.

 

Moreover, BMA plans to provide more convenience to taxpayers so that they can pay all local taxes online.