นโยบาย chevron_right

ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - มีพื้นที่สาธารณะใกล้บ้าน น่าใช้งาน ส่งเสริมการเรียนรู้

  - พื้นที่พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับผู้คนในสังคมใกล้บ้าน

 

รายละเอียด

กรุงเทพมหานครมีบ้านหนังสือซึ่งเป็นโครงการห้องสมุดขนาดย่อมจำนวน 117 แห่ง [1] ซึ่งในปัจจุบันบางแห่งมีสภาพอาคารที่เก่าและทรุดโทรมประกอบกับสถานการณ์โควิด ทำให้มีผู้ใช้งานค่อนข้างน้อย

ดังนั้น กทม.จะมีการดูแล ปรับปรุงสภาพ รูปแบบของพื้นที่ให้มีความร่วมสมัย เป็นมิตร น่าใช้งาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนพูดคุยแบบผ่อนคลาย และตอบสนองต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากขึ้น เช่น การปรับปรุงโครงสร้างอาคาร และสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เหมาะสม การอัพเดตหนังสือข้างในบ้านหนังสือให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมนิทาน หรือหนังสือภาพสำหรับเด็ก ให้มีความหลากหลายและเพียงพอ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การติดตั้ง Wi-Fi ฟรี เพื่อสร้างให้บ้านหนังสือเป็นแหล่งการเรียนรู้ใหม่ ๆ สำหรับคนในพื้นที่

 

*อัพเดทล่าสุดวันที่ 29 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Maintenance of community libraries and Book Houses, making them modern and usable.

 

What will Bangkok residents get?

  - Public space that’s close to home, usable and promotes public learning

  - Meeting space to converse and exchange with people in neighbourhoods

 

Details

The Book House is BMA’s small library project of Bangkok, in more than 117 locations[1] around Bangkok. Some buildings are now old and dilapidated. Along with the COVID-19 situation, the number of users is quite small.

 

BMA plans to maintain and improve them so that they look contemporary, user-friendly, and more responsive to people's way of life, such as improving the building structure, updating the Book Houses’ book collections and providing free Wi-Fi so that they can become new learning spaces for local people.