นโยบาย chevron_right

เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - มีแหล่งความรู้และ Co-working Space ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่

  - ลดการเดินทางของประชาชนเข้าไปยังเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน

  - ลดภาระประชาชนจากการ Work From Home

 

รายละเอียด

หลังเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ออฟฟิศ” เริ่มไม่ใช่สถานที่เพียงแห่งเดียวเมื่อพูดถึงการทำงาน เพราะการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ได้พลิกโฉมรูปแบบการทำงาน หลายองค์กรมีผลลัพธ์ในด้านประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น และต่อยอดไปสู่เทรนด์ใหม่คือ การทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from anywhere) [1] ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ประกอบผู้คนสมัยใหม่นิยมประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น หลายคนไม่มีสถานที่ทำงานเป็นประจำ แต่ต้องการพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ปลั๊กไฟ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม

ปัจจุบัน กทม.มีพื้นที่ห้องสมุด 36 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 27 เขต [2] พื้นที่นี้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นพื้นที่ทำงานยุคใหม่ ของคนกรุงเทพฯ ได้ แต่ห้องสมุดของ กทม.ยังมีข้อจำกัดในหลายมิติ เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต (บางห้องสมุดต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะใช้ได้) ปลั๊กไฟไม่ได้มีทุกโต๊ะทำงาน ไม่มีการแยกโซนใช้เสียงกับโซนเงียบ อีกทั้งยังมีเวลาเปิดปิดไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ปิดวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาให้บริการแตกต่างกัน) เป็นต้น ทำให้ห้องสมุดของ กทม.ยังไม่เหมาะสมต่อการทำงาน

ดังนั้น กทม.จะเพิ่มฟังก์ชั่นห้องสมุดให้เป็น Co-working Space

  - บริการ Wi-Fi ฟรีและเสถียร

  - บริการปลั๊กไฟเพียงพอ 

  - แยกสัดส่วนพื้นที่ห้องเงียบและห้องใช้เสียง

  - ปรับวันเวลาทำการให้สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชนโดยให้เปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ เปิดให้บริการในวันจันทร์ในช่วงปิดภาคเรียน

 

*อัพเตตล่าสุด วันที่ 15 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Increase the function of libraries by using them as co-working spaces

 

What will Bangkok residents get?

  - Gain sources of knowledge and co-working spaces that respond to the lifestyles of people in the area.

  - Reduce the number of people traveling to inner Bangkok

  - Reduce people’s burden by using the Work From Home policy.

 

Details

In the middle of the COVID-19 pandemic, the “office” is not the only place for work because the Work from Home policy has transformed the way people work. A great number of organizations have, however, witnessed higher efficiency. This has led to a new trend ‘Work from Anywhere’ [1], which is increasingly popular. People these days tend to become freelancers. Many people are not employed by a particular workplace. They only need internet access, sockets, and a relaxed environment.

 At present, there are 36 libraries under BMA’s responsibility scattered in 27 districts [2]. These libraries can be developed to become co-working spaces for the new generations of Bangkok. However, libraries in Bangkok still have some limitations, such as the internet service (e.g., membership required in some libraries), sockets not available at every table, and no separation between the quiet zone and the noise allowed zone. Furthermore, the opening hours are not consistent with the public needs (closed on Mondays, public holidays, or offering services at different times). These conditions make BMA libraries not suitable to use as co-working spaces.

 

Therefore, BMA will increase the function of libraries and turn them into co-working spaces.

  - Free and stable Wi-Fi

  - Sufficient sockets

  - Clear separation between quiet and noise allowed zones

  - Service hours and days revised to serve the public need: opening on public holidays and Mondays during students’ holidays.

 

*Last update: 15 March 2022

ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน
Maintenance of community libraries and Book Houses, making them modern and usable.
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่
E-Library: Read e-Books from anywhere
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง
Art classes outside the classroom to promote ideas and creativity through a coalition of artists across the city.
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
Open schools on holidays as activity and learning spaces for students and community members
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม
Free education, free uniform, no additional charges
เรียนดี