นโยบาย chevron_right

ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและช่องทางการขายสำหรับการประกอบธุรกิจของรายย่อย

  - เพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภค และได้สนับสนุนผู้ค้ารายย่อย

 

รายละเอียดนโยบาย

การจัดตลาดนัดก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ผลดี รวมถึงผลตอบรับจากผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ก็น่าสนใจด้วย และการจัดตลาดนัดยังส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย นโยบายของ กทม.คือ จัดหาพื้นที่พัฒนาตลาดนัดประจำชุมชนประจำเขต เพื่อให้ประชาชนได้พื้นที่ค้าขายที่ค่าเช่าต่ำ โดยพิจารณาพื้นที่ราชการของ กทม. หรือปิดถนนคนเดินบางเส้นทาง

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Community Market, District Market

 

What will Bangkok residents get?

  - Increased economic opportunities and more sales channels for small businesses

  - More options for consumers who have an opportunity to support small businesses

 

Details

Organizing a flea market is another effective means to stimulate the economy and Bangkok consumers’ feedback to it is also interesting. Besides, flea markets promote small entrepreneurs. The BMA plans to provide areas for development of community and district flea markets in order for people to have commercial space with low rental rate, with the possibility of using BMA’s official space or some walking streets.

เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy
Story creation for the city through digital experience economy
เศรษฐกิจดี
ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
Enable hawker stallholders to have career stability
เศรษฐกิจดี
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
Inclusion of Street Vendors, the Public Sector, and the Private Sector in the Area in Managing Street Vendors Areas
เศรษฐกิจดี